packages/wireshark.git
2013-01-23 Devon KearnsUpdated the changelog debian/1.8.2-2kali2
2013-01-23 Devon KearnsPre-build commit
2012-12-17 Mati Aharoni... Removed desktop file debian/1.8.2-2kali1
2012-12-17 Mati Aharoni... Removed desktop file
2012-12-05 Mati Aharoni... Work in progress debian/1.8.2-2kali0
2012-12-05 Mati Aharoni... Work in progress
2012-12-05 Mati Aharoni... Work in progress
2012-12-05 Mati Aharoni... Work in progress
2012-12-05 Mati Aharoni... Pre-build commit
2012-12-05 Balint ReczeyImported Debian patch 1.8.2-2 debian debian/1.8.2-2
2012-12-05 Mati Aharoni... Imported Upstream version 1.8.2 upstream/1.8.2