Imported Upstream version 7.1.614
[packages/dc3dd.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for CoreUtils.
2 # Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the coreutils-6.11 package.
4 # Phan Vinh Thinh <teppi82@gmail.com>, 2005.
5 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007-2008.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: coreutils 6.11\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-coreutils@gnu.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2009-04-07 16:11-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2008-04-23 17:47+0930\n"
13 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
14 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
20
21 #. This is a proper name. See the gettext manual, section Names.
22 #: src/dc3dd.c:59
23 msgid "Paul Rubin"
24 msgstr ""
25
26 #. This is a proper name. See the gettext manual, section Names.
27 #: src/dc3dd.c:60
28 msgid "David MacKenzie"
29 msgstr ""
30
31 #. This is a proper name. See the gettext manual, section Names.
32 #: src/dc3dd.c:61
33 msgid "Stuart Kemp"
34 msgstr ""
35
36 #: src/dc3dd.c:523
37 #, fuzzy
38 msgid "Could not allocate space for thread"
39 msgstr "không tạo được tiến trình cho %s -d"
40
41 #: src/dc3dd.c:538 src/dc3dd.c:546
42 msgid "Unable to allocate space for thread buffer"
43 msgstr ""
44
45 #: src/dc3dd.c:556
46 msgid "Unable to allocate space for lock/signals"
47 msgstr ""
48
49 #: src/dc3dd.c:714
50 #, c-format
51 msgid "Unknown hash algorithm %s"
52 msgstr ""
53
54 #: src/dc3dd.c:730
55 msgid "Unable to allocate space for hashes"
56 msgstr ""
57
58 #: src/dc3dd.c:771 src/dc3dd.c:777 src/dc3dd.c:781
59 msgid "Unable to allocate space for threads"
60 msgstr ""
61
62 #: src/dc3dd.c:1090
63 #, c-format
64 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
65 msgstr "Hãy thử lệnh trợ giúp « %s --help » để biết thêm thông tin.\n"
66
67 #: src/dc3dd.c:1094
68 #, c-format
69 msgid ""
70 "Usage: %s [OPERAND]...\n"
71 "  or:  %s OPTION\n"
72 msgstr ""
73 "Sử dụng: %s [TOÁN_HẠNG]...\n"
74 "  hoặc:  %s TÙY_CHỌN\n"
75
76 #: src/dc3dd.c:1099
77 #, fuzzy
78 msgid ""
79 "Copy a file, converting and formatting according to the operands.\n"
80 "\n"
81 "  bs=BYTES          force ibs=BYTES and obs=BYTES\n"
82 "  conv=CONVS        convert the file as per the comma separated symbol list\n"
83 "  count=SECTORS     copy only SECTORS input sectors\n"
84 "  ibs=BYTES         read BYTES bytes at a time (must be a multiple of input "
85 "sector size)\n"
86 msgstr ""
87 "Sao chép mọt tập tin, chuyển đổi và định dạng theo toán hạng.\n"
88 "\n"
89 "  bs=BYTES        bắt buộc « ibs=BYTES » và « obs=BYTES »\n"
90 "  cbs=BYTES       chuyển đổi BYTES byte cùng một lúc\n"
91 "  conv=CONVS      chuyển đổi tập tin như danh sách các ký hiệu\n"
92 "                    phân cách nhau bởi dấu phẩy\n"
93 "  count=KHỐI      chỉ sao chép KHỐI khối đầu vào\n"
94 "  ibs=BYTES       đọc BYTES byte cùng một lúc\n"
95
96 #: src/dc3dd.c:1107
97 #, fuzzy
98 msgid ""
99 "  if=FILE           read from FILE instead of stdin\n"
100 "  ifjoin=BASE.FMT   read from split files with name BASE and splitformat "
101 "FMT\n"
102 "  iflag=FLAGS       read as per the comma separated symbol list\n"
103 "  pattern=HEX       write HEX to every byte of the output\n"
104 "  textpattern=TEXT  write the string TEXT repeatedly to the output\n"
105 "  obs=BYTES         write BYTES bytes at a time\n"
106 "  of=FILE           write to FILE instead of stdout\n"
107 "  of:=COMMAND       pipe output to the given command\n"
108 "  oflag=FLAGS       write as per the comma separated symbol list\n"
109 "  wipe=FILE         wipe device FILE with zeros (or specify pattern/"
110 "textpattern)\n"
111 "  seek=SECTORS      skip SECTORS input sectors at start of output\n"
112 "  skip=SECTORS      skip SECTORS input sectors at start of input\n"
113 "  status=noxfer     suppress transfer statistics\n"
114 msgstr ""
115 "  if=TẬP_TIN      đọc từ TẬP_TIN thay cho đầu vào tiêu chuẩn\n"
116 "  iflag=CỜ        đọc như danh sách các ký hiệu phân cách bởi dấu phẩy\n"
117 "  obs=BYTES       ghi BYTES byte cùng một lúc\n"
118 "  of=TẬP_TIN      ghi vào TẬP_TIN thay cho đầu ra tiêu chuẩn\n"
119 "  oflag=CỜ        ghi như danh sách các ký tự phân cách bởi dấu phẩy\n"
120 "  seek=KHỐI       bỏ qua KHỐI khối với kích thước obs ở đầu đầu ra\n"
121 "  skip=KHỐI       bỏ qua KHỐI khối với kích thước ibs ở đầu đầu vào\n"
122 "  status=noxfer   bỏ đi thông kê truyền tải\n"
123
124 #: src/dc3dd.c:1122
125 msgid ""
126 "  split=BYTES       split the output into pieces of size BYTES\n"
127 "  splitformat=FMT   create extensions for split pieces using FMT\n"
128 "                    Extensions can be numerical starting at zero,\n"
129 "                    numerical starting at one, or alphabetical.\n"
130 "                    These options are selected by using a series of\n"
131 "                    zeros, ones, or a's, respectively. The number\n"
132 "                    of characters used indicates the desired length of\n"
133 "                    the extensions. For example, splitformat=1111\n"
134 "                    indicates four character numerical extensions\n"
135 "                    starting with 0001.\n"
136 "  progress=on       displays a progress meter\n"
137 "  progresscount=NUM  number of blocks processed between each progress "
138 "update\n"
139 "  sizeprobe=on      estimates size of input file for use with status\n"
140 "  hash=ALGORITHM    computes ALGORITHM hashes of the input data\n"
141 msgstr ""
142
143 #: src/dc3dd.c:1142
144 msgid ""
145 "  hashwindow=BYTES  number of bytes for piecewise hashing\n"
146 "  hashlog=FILE      appends piecewise hashes to the log file\n"
147 "  errlog=FILE       appends errors to the log file\n"
148 "  log=FILE          appends hashes and errors to the same file\n"
149 "  errors=group      group read errors together\n"
150 msgstr ""
151
152 #: src/dc3dd.c:1149
153 msgid ""
154 "  vf=FILE           verify the input against FILE\n"
155 "  vfjoin=BASE.FMT   verify the input against split files with name BASE and "
156 "splitformat FMT\n"
157 "  verifylog=FILE    write the results of the verify to the given file\n"
158 msgstr ""
159
160 #: src/dc3dd.c:1155
161 msgid ""
162 "\n"
163 "ALGORITHM can be a comma separated list of md5, sha1, sha256, and sha512\n"
164 "\n"
165 msgstr ""
166
167 #: src/dc3dd.c:1160
168 msgid ""
169 "\n"
170 "BLOCKS and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes:\n"
171 "xM M, c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024,\n"
172 "GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y.\n"
173 "\n"
174 "Each CONV symbol may be:\n"
175 "\n"
176 msgstr ""
177 "\n"
178 "Theo sau KHỐI và BYTES có thể đặt các hậu tố nhân sau :\n"
179 "xM M, c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024,\n"
180 "GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, và tương tự với T, P, E, Z, Y.\n"
181 "\n"
182 "Mỗi ký hiệu CONV có thể là:\n"
183 "\n"
184
185 #: src/dc3dd.c:1169
186 #, fuzzy
187 msgid ""
188 "  nocreat   do not create the output file\n"
189 "  excl      fail if the output file already exists\n"
190 "  notrunc   do not truncate the output file\n"
191 msgstr ""
192 "  nocreat   không tạo tập tin kết quả\n"
193 "  excl      lỗi nếu tập tin kết quả đã có\n"
194 "  notrunc   không cắt ngắn tập tin kết quả\n"
195 "  ucase     thay đổi chữ thường thành chữ hoa\n"
196 "  swab      trao đổi mọi cặp byte đưa vào\n"
197
198 #: src/dc3dd.c:1174
199 msgid ""
200 "  noerror   continue after read errors\n"
201 "  sync      pad every input block with NULs to ibs-size; when used\n"
202 "            with block or unblock, pad with spaces rather than NULs\n"
203 "  fdatasync  physically write output file data before finishing\n"
204 "  fsync     likewise, but also write metadata\n"
205 msgstr ""
206 "  noerror   tiếp tục sau khi gặp lỗi đọc\n"
207 "  sync      thêm mọi khối đầu vào với NUL đến kích thước ibs; khi\n"
208 "              sử dụng với block hoặc unblock, thêm bằng khoảng trắng\n"
209 "  fdatasync ghi vật lý dữ liệu tập tin kết quả lên đĩa trước khi thoát\n"
210 "  fsync     như trên, nhưng đồng thời ghi cả siêu dữ liệu\n"
211
212 #: src/dc3dd.c:1181
213 msgid ""
214 "\n"
215 "Each FLAG symbol may be:\n"
216 "\n"
217 "  append    append mode (makes sense only for output; conv=notrunc "
218 "suggested)\n"
219 msgstr ""
220 "\n"
221 "Mỗi ký hiệu CỜ có thể là:\n"
222 "\n"
223 "  append    chế độ phụ thêm\n"
224 "              (chỉ có ích cho kết quả ra; cũng đề nghị « conv=notrunc »)\n"
225
226 #: src/dc3dd.c:1188
227 msgid "  direct    use direct I/O for data\n"
228 msgstr "  direct    sử dụng V/R thẳng cho dữ liệu\n"
229
230 #: src/dc3dd.c:1190
231 msgid "  directory fail unless a directory\n"
232 msgstr "  directory   lỗi nếu không phải thư mục\n"
233
234 #: src/dc3dd.c:1192
235 msgid "  dsync     use synchronized I/O for data\n"
236 msgstr "  dsync     dùng V/R đã đồng bộ cho dữ liệu\n"
237
238 #: src/dc3dd.c:1194
239 msgid "  sync      likewise, but also for metadata\n"
240 msgstr "  sync      như trên, nhưng đồng thời cho cả siêu dữ liệu\n"
241
242 #: src/dc3dd.c:1196
243 msgid "  nonblock  use non-blocking I/O\n"
244 msgstr "  nonblock  sử dụng V/R không đặt khối\n"
245
246 #: src/dc3dd.c:1198
247 msgid "  noatime   do not update access time\n"
248 msgstr "  noatime   không cập nhật giờ truy cập\n"
249
250 #: src/dc3dd.c:1200
251 msgid "  noctty    do not assign controlling terminal from file\n"
252 msgstr "  noctty    không ấn định thiết bị cuối điều khiển từ tập tin\n"
253
254 #: src/dc3dd.c:1203
255 msgid "  nofollow  do not follow symlinks\n"
256 msgstr "  nofollow  không đi theo liên kết mềm\n"
257
258 #: src/dc3dd.c:1205
259 msgid "  nolinks   fail if multiply-linked\n"
260 msgstr "  nolinks   lỗi nếu có nhiều liên kết\n"
261
262 #: src/dc3dd.c:1207
263 msgid "  binary    use binary I/O for data\n"
264 msgstr "  binary    sử dụng V/R nhị phân cho dữ liệu\n"
265
266 #: src/dc3dd.c:1209
267 msgid "  text      use text I/O for data\n"
268 msgstr "  text      sử dụng V/R văn bản cho dữ liệu\n"
269
270 #: src/dc3dd.c:1213
271 #, fuzzy, c-format
272 msgid ""
273 "\n"
274 "Sending a %s signal to a running `dd' process makes it\n"
275 "print I/O statistics to standard error and then resume copying.\n"
276 "\n"
277 "  $ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!\n"
278 "  $ kill -%s $pid; sleep 1; kill $pid\n"
279 "  18335302+0 sectors in\n"
280 "  18335302+0 sectors out\n"
281 "  9387674624 bytes (9.4 GB) copied, 34.6279 seconds, 271 MB/s\n"
282 "\n"
283 "Options are:\n"
284 "\n"
285 msgstr ""
286 "\n"
287 "Gửi một tín hiệu %s tới tiến trình « dd » đang chạy để nó in\n"
288 "thống kê V/R ra đầu lỗi tiêu chuẩn, sau đó tiếp tục sao chép.\n"
289 "\n"
290 "  $ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!\n"
291 "  $ kill -%s $pid; sleep 1; kill $pid\n"
292 "  18335302+0 mục ghi vào\n"
293 "  18335302+0 mục ghi ra\n"
294 "  9387674624 byte (9.4 GB) đã sao chép, 34.6279 giây, 271 MB/giây\n"
295 "\n"
296 "Tùy chọn:\n"
297 "\n"
298
299 #: src/dc3dd.c:1266
300 msgid "Unknown system error"
301 msgstr "Lỗi hệ thống không rõ"
302
303 #: src/dc3dd.c:1953 src/dc3dd.c:1960
304 #, fuzzy, c-format
305 msgid ""
306 "%<PRIuMAX>+%<PRIuMAX> sectors in\n"
307 "%<PRIuMAX>+%<PRIuMAX> sectors out\n"
308 msgstr ""
309 "%<PRIuMAX>+%<PRIuMAX> mục ghi vào\n"
310 "%<PRIuMAX>+%<PRIuMAX> mục ghi ra\n"
311
312 #: src/dc3dd.c:1971
313 #, c-format
314 msgid "\n"
315 msgstr ""
316
317 #: src/dc3dd.c:1999 src/dc3dd.c:2007
318 #, fuzzy, c-format
319 msgid "%<PRIuMAX> byte (%s) %s"
320 msgid_plural "%<PRIuMAX> bytes (%s) %s"
321 msgstr[0] "%<PRIuMAX> byte (%s) đã sao chép"
322
323 #: src/dc3dd.c:2041
324 msgid "Infinity B"
325 msgstr "B vô cùng"
326
327 #. TRANSLATORS: The two instances of "s" in this string are the SI
328 #. symbol "s" (meaning second), and should not be translated.
329 #.
330 #. This format used to be:
331 #.
332 #. ngettext (", %g second, %s/s\n", ", %g seconds, %s/s\n", delta_s == 1)
333 #.
334 #. but that was incorrect for languages like Polish.  To fix this
335 #. bug we now use SI symbols even though they're a bit more
336 #. confusing in English.
337 #: src/dc3dd.c:2054
338 #, fuzzy, c-format
339 msgid ", %g s, %s/s        "
340 msgstr ", %g s, %s/s\n"
341
342 #: src/dc3dd.c:2057
343 #, c-format
344 msgid ", %g s, %s/s\n"
345 msgstr ", %g s, %s/s\n"
346
347 #: src/dc3dd.c:2139
348 #, c-format
349 msgid "closing input file %s"
350 msgstr "đang đóng tập tin vào %s"
351
352 #: src/dc3dd.c:2146
353 #, c-format
354 msgid "closing output file %s"
355 msgstr "đang đóng tập tin ra %s"
356
357 #: src/dc3dd.c:2399
358 msgid "Unable to allocate filename"
359 msgstr ""
360
361 #: src/dc3dd.c:2428
362 #, fuzzy
363 msgid "Split extensions exhausted"
364 msgstr "Hết đuôi (hậu tố) để dùng cho tập tin kết quả"
365
366 #: src/dc3dd.c:2449 src/dc3dd.c:2698 src/dc3dd.c:2705 src/dc3dd.c:2713
367 #: src/dc3dd.c:2809 src/dc3dd.c:3919 src/dc3dd.c:3970 src/dc3dd.c:3985
368 #: src/dc3dd.c:3996
369 #, c-format
370 msgid "opening %s"
371 msgstr "đang mở %s"
372
373 #: src/dc3dd.c:2462
374 msgid "Unable to allocate memory"
375 msgstr ""
376
377 #: src/dc3dd.c:2478 src/dc3dd.c:2484
378 #, fuzzy
379 msgid "Verify FAILED"
380 msgstr "BỊ LỖI"
381
382 #: src/dc3dd.c:2672 src/dc3dd.c:2908
383 #, c-format
384 msgid "unrecognized operand %s"
385 msgstr "toán hạng không nhận ra %s"
386
387 #: src/dc3dd.c:2682 src/dc3dd.c:2689 src/dc3dd.c:2829 src/dc3dd.c:2962
388 #, fuzzy, c-format
389 msgid "illegal pattern %s"
390 msgstr "ngày sai %s'"
391
392 #: src/dc3dd.c:2748
393 msgid "It is pitch dark here. You are likely to be eaten by a grue."
394 msgstr ""
395
396 #: src/dc3dd.c:2753
397 #, fuzzy, c-format
398 msgid "Illegal split format %s"
399 msgstr "sai định dạng ngày tháng %s"
400
401 #: src/dc3dd.c:2768
402 #, c-format
403 msgid "Illegal ifjoin format %s - missing extension"
404 msgstr ""
405
406 #: src/dc3dd.c:2773
407 #, fuzzy, c-format
408 msgid "Illegal ifjoin format %s"
409 msgstr "sai định dạng ngày tháng %s"
410
411 #: src/dc3dd.c:2793
412 #, c-format
413 msgid "Illegal vfjoin format %s - missing extension"
414 msgstr ""
415
416 #: src/dc3dd.c:2798
417 #, fuzzy, c-format
418 msgid "Illegal vfjoin format %s"
419 msgstr "sai định dạng ngày tháng %s"
420
421 #: src/dc3dd.c:2813
422 #, c-format
423 msgid "%s not implemented yet"
424 msgstr ""
425
426 #: src/dc3dd.c:2847
427 msgid "invalid conversion"
428 msgstr "sai chuyển đổi"
429
430 #: src/dc3dd.c:2850
431 msgid "invalid input flag"
432 msgstr "cờ đầu vào không hợp lệ"
433
434 #: src/dc3dd.c:2853
435 msgid "invalid output flag"
436 msgstr "cờ đầu ra không hợp lệ"
437
438 #: src/dc3dd.c:2856
439 msgid "invalid status flag"
440 msgstr "cờ trạng thái không hợp lệ"
441
442 #: src/dc3dd.c:2913
443 #, c-format
444 msgid "invalid number %s"
445 msgstr "số không hợp lệ %s"
446
447 #: src/dc3dd.c:2938
448 msgid "cannot combine excl and nocreat"
449 msgstr "không thể kết hợp excl và nocreat"
450
451 #: src/dc3dd.c:2941
452 #, fuzzy
453 msgid "cannot combine if= and ifjoin="
454 msgstr "không thể kết hợp hai tùy chọn « -e » và « -i »"
455
456 #: src/dc3dd.c:2944
457 #, fuzzy
458 msgid "cannot combine vf= and vfjoin="
459 msgstr "không thể kết hợp hai tùy chọn « -e » và « -i »"
460
461 #: src/dc3dd.c:2947
462 #, c-format
463 msgid "error: split size must be a multiple of block size (currently %zd)"
464 msgstr ""
465
466 #: src/dc3dd.c:2950
467 #, fuzzy
468 msgid "cannot combine if= and wipe="
469 msgstr "không thể kết hợp hai tùy chọn « -e » và « -i »"
470
471 #: src/dc3dd.c:2953
472 #, fuzzy
473 msgid "cannot combine wipe= and ifjoin="
474 msgstr "không thể kết hợp hai tùy chọn « -e » và « -i »"
475
476 #: src/dc3dd.c:2955
477 #, fuzzy
478 msgid "cannot combine wipe= and vfjoin="
479 msgstr "không thể kết hợp hai tùy chọn « -e » và « -i »"
480
481 #: src/dc3dd.c:3116
482 #, c-format
483 msgid ""
484 "warning: working around lseek kernel bug for file (%s)\n"
485 "  of mt_type=0x%0lx -- see <sys/mtio.h> for the list of types"
486 msgstr ""
487 "cảnh báo : đang gỡ rối lỗi nhân lseek cho tập tin (%s)\n"
488 "  có mt_type=0x%0lx -- xem <sys/mtio.h> để biết danh sách các dạng"
489
490 #: src/dc3dd.c:3165
491 #, fuzzy, c-format
492 msgid "skip: reading %s"
493 msgstr "đang đọc %s"
494
495 #: src/dc3dd.c:3173 src/dc3dd.c:3237
496 #, c-format
497 msgid "%s: cannot seek"
498 msgstr "%s: không thể tìm nơi"
499
500 #: src/dc3dd.c:3210
501 #, c-format
502 msgid "offset overflow while reading file %s"
503 msgstr "vùng hiệu bị tràn khi đọc tập tin %s"
504
505 #: src/dc3dd.c:3228
506 #, fuzzy
507 msgid "advance: warning: invalid file offset after failed read"
508 msgstr "cảnh báo : vùng hiệu tập tin không hợp lệ sau lỗi đọc"
509
510 #: src/dc3dd.c:3233
511 msgid "cannot work around kernel bug after all"
512 msgstr "vậy không làm việc được với lỗi của nhân"
513
514 #: src/dc3dd.c:3291
515 #, c-format
516 msgid "setting flags for %s"
517 msgstr "đang thiết lập cờ cho %s"
518
519 #: src/dc3dd.c:3303
520 #, c-format
521 msgid "Recorded %<PRIuMAX> %s from sector %<PRIuMAX> through %<PRIuMAX>"
522 msgstr ""
523
524 #: src/dc3dd.c:3337 src/dc3dd.c:3814
525 #, fuzzy, c-format
526 msgid "reading %s at sector %jd"
527 msgstr "đang đọc thư mục %s"
528
529 #: src/dc3dd.c:3339
530 #, fuzzy, c-format
531 msgid "reading %s at sectors %jd-%jd"
532 msgstr "đang đọc thư mục %s"
533
534 #: src/dc3dd.c:3428 src/dc3dd.c:4155
535 #, c-format
536 msgid "writing to %s"
537 msgstr "đang ghi tới %s"
538
539 #: src/dc3dd.c:3490
540 #, c-format
541 msgid "fdatasync failed for %s"
542 msgstr "fdatasync bị lỗi cho %s"
543
544 #: src/dc3dd.c:3500
545 #, c-format
546 msgid "fsync failed for %s"
547 msgstr "fsync bị lỗi cho %s"
548
549 #: src/dc3dd.c:3907
550 msgid "standard input"
551 msgstr "đầu vào tiêu chuẩn"
552
553 #: src/dc3dd.c:3938
554 msgid "standard output"
555 msgstr "đầu ra tiêu chuẩn"
556
557 #: src/dc3dd.c:4016
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid ""
560 "offset too large: cannot truncate to a length of seek=%<PRIuMAX> (%lu-byte) "
561 "sectors"
562 msgstr ""
563 "vùng hiệu quá lớn: không thể cắt ngắn thành chiều dài seek=%<PRIuMAX> (%lu-"
564 "byte) khối"
565
566 #: src/dc3dd.c:4031
567 #, c-format
568 msgid "cannot fstat %s"
569 msgstr "không fstat được %s"
570
571 #: src/dc3dd.c:4037
572 #, c-format
573 msgid "truncating at %<PRIuMAX> bytes in output file %s"
574 msgstr "đang cắt ngắn ở %<PRIuMAX> byte trong tập tin kết quả %s"
575
576 #: src/dc3dd.c:4131
577 msgid "Verify PASSED"
578 msgstr ""
579
580 #~ msgid ""
581 #~ "  ascii     from EBCDIC to ASCII\n"
582 #~ "  ebcdic    from ASCII to EBCDIC\n"
583 #~ "  ibm       from ASCII to alternate EBCDIC\n"
584 #~ "  block     pad newline-terminated records with spaces to cbs-size\n"
585 #~ "  unblock   replace trailing spaces in cbs-size records with newline\n"
586 #~ "  lcase     change upper case to lower case\n"
587 #~ msgstr ""
588 #~ "  ascii     từ EBCDIC tới ASCII\n"
589 #~ "  ebcdic    từ ASCII tới EBCDIC\n"
590 #~ "  ibm       từ ASCII tới EBCDIC xen kẽ\n"
591 #~ "  block     thêm mục ghi dừng dòng mới với khoảng trắng đến kích cỡ cbs\n"
592 #~ "  unblock   thay thế khoảng trắng theo sau trong mục ghi kích cỡ cbs bằng "
593 #~ "dòng mới\n"
594 #~ "  lcase     thay đổi chữ hoa thành chữ thường\n"
595
596 #~ msgid "%<PRIuMAX> truncated record\n"
597 #~ msgid_plural "%<PRIuMAX> truncated records\n"
598 #~ msgstr[0] "%<PRIuMAX> mục ghi bị cắt ngắn\n"
599
600 #~ msgid "cannot combine any two of {ascii,ebcdic,ibm}"
601 #~ msgstr "không thể kết hợp hai trong số {ascii,ebcdic,ibm}"
602
603 #~ msgid "cannot combine block and unblock"
604 #~ msgstr "không thể kết hợp block và unblock"
605
606 #~ msgid "cannot combine lcase and ucase"
607 #~ msgstr "không thể kết hợp lcase (chữ thường) và ucase (chữ hoa)"
608
609 #, fuzzy
610 #~ msgid "rewind: warning: invalid file offset after failed read"
611 #~ msgstr "cảnh báo : vùng hiệu tập tin không hợp lệ sau lỗi đọc"
612
613 #~ msgid "error writing %s"
614 #~ msgstr "lỗi ghi %s"
615
616 #~ msgid "invalid argument %s for %s"
617 #~ msgstr "đối số sai %s cho %s"
618
619 #~ msgid "ambiguous argument %s for %s"
620 #~ msgstr "đối số mơ hồ %s cho %s"
621
622 #~ msgid "Valid arguments are:"
623 #~ msgstr "Đối số hợp lệ:"
624
625 #~ msgid "error closing file"
626 #~ msgstr "lỗi đóng tập tin"
627
628 #~ msgid "write error"
629 #~ msgstr "lỗi ghi nhớ"
630
631 #~ msgid "preserving permissions for %s"
632 #~ msgstr "đang bảo tồn quyền hạn cho %s"
633
634 #~ msgid "cannot stat %s"
635 #~ msgstr "không thể lấy trạng thái của (stat) %s"
636
637 #~ msgid "regular empty file"
638 #~ msgstr "tập tin rỗng thông thường"
639
640 #~ msgid "regular file"
641 #~ msgstr "tập tin thông thường"
642
643 #~ msgid "directory"
644 #~ msgstr "thư mục"
645
646 #~ msgid "block special file"
647 #~ msgstr "tập tin đặc biệt khối"
648
649 #~ msgid "character special file"
650 #~ msgstr "tập tin đặc biệt ký tự"
651
652 #~ msgid "fifo"
653 #~ msgstr "fifo"
654
655 #~ msgid "symbolic link"
656 #~ msgstr "liên kết mềm"
657
658 #~ msgid "socket"
659 #~ msgstr "ổ cắm"
660
661 #~ msgid "message queue"
662 #~ msgstr "hàng đợi thư"
663
664 #~ msgid "semaphore"
665 #~ msgstr "đèn hiệu"
666
667 #~ msgid "shared memory object"
668 #~ msgstr "vật thể bộ nhớ chia sẻ"
669
670 #~ msgid "typed memory object"
671 #~ msgstr "vật thể bộ nhớ có kiểu"
672
673 #~ msgid "weird file"
674 #~ msgstr "tập tin kỳ lạ"
675
676 #~ msgid "Address family for hostname not supported"
677 #~ msgstr "Không hỗ trợ nhóm địa chỉ cho tên máy"
678
679 #~ msgid "Temporary failure in name resolution"
680 #~ msgstr "Tiến trình giải quyết tên bị lỗi tạm thời"
681
682 #~ msgid "Bad value for ai_flags"
683 #~ msgstr "Giá trị sai cho « ai_flags »"
684
685 #~ msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
686 #~ msgstr "Tiến trình giải quyết tên bị lỗi một cách không thể phục hồi"
687
688 #~ msgid "ai_family not supported"
689 #~ msgstr "không hỗ trợ nhóm « ai_family »"
690
691 #~ msgid "Memory allocation failure"
692 #~ msgstr "Tiến trình cấp phát bộ nhớ bị lỗi"
693
694 #~ msgid "No address associated with hostname"
695 #~ msgstr "Không có địa chỉ tương ứng với tên máy"
696
697 #~ msgid "Name or service not known"
698 #~ msgstr "Không rõ tên hay dịch vụ"
699
700 #~ msgid "Servname not supported for ai_socktype"
701 #~ msgstr "Không hỗ trợ tên dịch vụ cho « ai_socktype »"
702
703 #~ msgid "ai_socktype not supported"
704 #~ msgstr "Không hỗ trợ « ai_socktype »"
705
706 #~ msgid "System error"
707 #~ msgstr "Lỗi hệ thống"
708
709 #~ msgid "Argument buffer too small"
710 #~ msgstr "Vùng đệm đối số quá nhỏ"
711
712 #~ msgid "Processing request in progress"
713 #~ msgstr "Đang xử lý yêu cầu"
714
715 #~ msgid "Request canceled"
716 #~ msgstr "Yêu cầu bị thôi"
717
718 #~ msgid "Request not canceled"
719 #~ msgstr "Yêu cầu không bị thôi"
720
721 #~ msgid "All requests done"
722 #~ msgstr "Mọi yêu cầu đều đã xử lý xong."
723
724 #~ msgid "Interrupted by a signal"
725 #~ msgstr "Bị tín hiệu gián đoạn"
726
727 #~ msgid "Parameter string not correctly encoded"
728 #~ msgstr "Chuỗi tham số sai mã hoá"
729
730 #~ msgid "Unknown error"
731 #~ msgstr "Lỗi không rõ"
732
733 #~ msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
734 #~ msgstr "%s: tùy chọn « %s » mơ hồ\n"
735
736 #~ msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
737 #~ msgstr "%s: tùy chọn « --%s » không cho phép đối số\n"
738
739 #~ msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
740 #~ msgstr "%s: tùy chọn « %c%s » không cho phép đối số\n"
741
742 #~ msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
743 #~ msgstr "%s: tùy chọn « %s » yêu cầu đối số\n"
744
745 #~ msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
746 #~ msgstr "%s: tùy chọn không nhận ra « --%s »\n"
747
748 #~ msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
749 #~ msgstr "%s: tùy chọn không nhận ra « %c%s »\n"
750
751 #~ msgid "%s: illegal option -- %c\n"
752 #~ msgstr "%s: không cho phép tùy chọn -- %c\n"
753
754 #~ msgid "%s: invalid option -- %c\n"
755 #~ msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ -- %c\n"
756
757 #~ msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
758 #~ msgstr "%s: tùy chọn yêu cầu đối số -- %c\n"
759
760 #~ msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
761 #~ msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » mơ hồ\n"
762
763 #~ msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
764 #~ msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » không cho phép đối số\n"
765
766 #~ msgid "cannot change permissions of %s"
767 #~ msgstr "không thay đổi được quyền hạn của %s"
768
769 #~ msgid "cannot create directory %s"
770 #~ msgstr "không tạo được thư mục %s"
771
772 #~ msgid "memory exhausted"
773 #~ msgstr "cạn bộ nhớ"
774
775 #~ msgid "unable to record current working directory"
776 #~ msgstr "không ghi nhớ được thư mục làm việc hiện thời"
777
778 #~ msgid "failed to return to initial working directory"
779 #~ msgstr "trở về thư mục làm việc khởi đầu không thành công"
780
781 #~ msgid "`"
782 #~ msgstr "« "
783
784 #~ msgid "'"
785 #~ msgstr " »"
786
787 #~ msgid "%s: end of file"
788 #~ msgstr "%s: kết thúc tập tin"
789
790 #~ msgid "Success"
791 #~ msgstr "Thành công"
792
793 #~ msgid "No match"
794 #~ msgstr "Không tìm thấy"
795
796 #~ msgid "Invalid regular expression"
797 #~ msgstr "Biểu thức chính quy không hợp lệ"
798
799 #~ msgid "Invalid collation character"
800 #~ msgstr "Ký tự đối chiếu không hợp lệ"
801
802 #~ msgid "Invalid character class name"
803 #~ msgstr "Sai tên hạng ký tự"
804
805 #~ msgid "Trailing backslash"
806 #~ msgstr "Có xuyệc ngược theo sau"
807
808 #~ msgid "Invalid back reference"
809 #~ msgstr "Sai tham chiếu ngược"
810
811 #~ msgid "Unmatched [ or [^"
812 #~ msgstr "Chưa khớp ký tự « [ » hay « [^ »"
813
814 #~ msgid "Unmatched ( or \\("
815 #~ msgstr "Chưa khớp ký tự « ( » hay « \\( »"
816
817 #~ msgid "Unmatched \\{"
818 #~ msgstr "Chưa khớp ký tự « \\{ »"
819
820 #~ msgid "Invalid content of \\{\\}"
821 #~ msgstr "Nội dụng « \\{\\} » không hợp lệ"
822
823 #~ msgid "Invalid range end"
824 #~ msgstr "Sai kết thúc phạm vi"
825
826 #~ msgid "Memory exhausted"
827 #~ msgstr "Cạn bộ nhớ"
828
829 #~ msgid "Invalid preceding regular expression"
830 #~ msgstr "Sai biểu thức chính quy đi trước"
831
832 #~ msgid "Premature end of regular expression"
833 #~ msgstr "Kết thúc sớm biểu thức chính quy"
834
835 #~ msgid "Regular expression too big"
836 #~ msgstr "Biểu thức chính quy quá lớn"
837
838 #~ msgid "Unmatched ) or \\)"
839 #~ msgstr "Chưa khớp ký tự « ) » hay « \\) »"
840
841 #~ msgid "No previous regular expression"
842 #~ msgstr "Không có biểu thức chính quy đi trước"
843
844 #~ msgid "it is dangerous to operate recursively on %s"
845 #~ msgstr "thực hiện đệ quy trên %s là rất nguy hiểm"
846
847 #~ msgid "it is dangerous to operate recursively on %s (same as %s)"
848 #~ msgstr "thực hiện đệ quy trên %s là rất nguy hiểm (cũng như %s)"
849
850 #~ msgid "use --no-preserve-root to override this failsafe"
851 #~ msgstr "hãy dùng « --no-preserve-root » để bỏ qua kiểm tra này"
852
853 #~ msgid "^[yY]"
854 #~ msgstr "^[cCyY]"
855
856 #~ msgid "^[nN]"
857 #~ msgstr "^[kKnN]"
858
859 #~ msgid "setting permissions for %s"
860 #~ msgstr "đang thiết lập quyền hạn cho %s"
861
862 #~ msgid "iconv function not usable"
863 #~ msgstr "hàm iconv không thể sử dụng"
864
865 #~ msgid "iconv function not available"
866 #~ msgstr "không có hàm iconv"
867
868 #~ msgid "character out of range"
869 #~ msgstr "ký tự nằm ngoài phạm vi"
870
871 #~ msgid "cannot convert U+%04X to local character set"
872 #~ msgstr "không chuyển đổi được U+%04X thành bảng mã ký tự nội bộ"
873
874 #~ msgid "cannot convert U+%04X to local character set: %s"
875 #~ msgstr "không chuyển đổi được U+%04X thành bảng mã ký tự nội bộ : %s"
876
877 #~ msgid "invalid user"
878 #~ msgstr "tên người dùng không hợp lệ"
879
880 #~ msgid "invalid group"
881 #~ msgstr "nhóm không hợp lệ"
882
883 #~ msgid "invalid spec"
884 #~ msgstr "đặc tả không hợp lệ"
885
886 #~ msgid "(C)"
887 #~ msgstr "©"
888
889 #~ msgid ""
890 #~ "\n"
891 #~ "License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl."
892 #~ "html>\n"
893 #~ "This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
894 #~ "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
895 #~ "\n"
896 #~ msgstr ""
897 #~ "\n"
898 #~ "Giấy Phép Công Cộng GNU (GPL), phiên bản 3 hay sau <http://gnu.org/"
899 #~ "licenses/gpl.html>\n"
900 #~ "Đây là phần mềm tự do : bạn có quyền thay đổi và phát hành lại nó.\n"
901 #~ "KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều kiện được pháp luật cho phép.\n"
902 #~ "\n"
903
904 #~ msgid "Written by %s.\n"
905 #~ msgstr "Viết bởi %s.\n"
906
907 #~ msgid "Written by %s and %s.\n"
908 #~ msgstr "Viết bởi %s và %s.\n"
909
910 #~ msgid "Written by %s, %s, and %s.\n"
911 #~ msgstr "Viết bởi %s, %s và %s.\n"
912
913 #~ msgid ""
914 #~ "Written by %s, %s, %s,\n"
915 #~ "and %s.\n"
916 #~ msgstr ""
917 #~ "Viết bởi %s, %s, %s,.\n"
918 #~ "và %s.\n"
919
920 #~ msgid ""
921 #~ "Written by %s, %s, %s,\n"
922 #~ "%s, and %s.\n"
923 #~ msgstr ""
924 #~ "Viết bởi %s, %s, %s,.\n"
925 #~ "%s, và %s.\n"
926
927 #~ msgid ""
928 #~ "Written by %s, %s, %s,\n"
929 #~ "%s, %s, and %s.\n"
930 #~ msgstr ""
931 #~ "Viết bởi %s, %s, %s,.\n"
932 #~ "%s, %s, và %s.\n"
933
934 #~ msgid ""
935 #~ "Written by %s, %s, %s,\n"
936 #~ "%s, %s, %s, and %s.\n"
937 #~ msgstr ""
938 #~ "Viết bởi %s, %s, %s,.\n"
939 #~ "%s, %s, %s, và %s.\n"
940
941 #~ msgid ""
942 #~ "Written by %s, %s, %s,\n"
943 #~ "%s, %s, %s, %s,\n"
944 #~ "and %s.\n"
945 #~ msgstr ""
946 #~ "Viết bởi %s, %s, %s,.\n"
947 #~ "%s, %s, %s, %s.\n"
948 #~ "và %s.\n"
949
950 #~ msgid ""
951 #~ "Written by %s, %s, %s,\n"
952 #~ "%s, %s, %s, %s,\n"
953 #~ "%s, and %s.\n"
954 #~ msgstr ""
955 #~ "Viết bởi %s, %s, %s,.\n"
956 #~ "%s, %s, %s, %s.\n"
957 #~ "%s, và %s.\n"
958
959 #~ msgid ""
960 #~ "Written by %s, %s, %s,\n"
961 #~ "%s, %s, %s, %s,\n"
962 #~ "%s, %s, and others.\n"
963 #~ msgstr ""
964 #~ "Viết bởi %s, %s, %s,.\n"
965 #~ "%s, %s, %s, %s.\n"
966 #~ "%s, %s, và những người khác.\n"
967
968 #~ msgid "invalid argument: %s"
969 #~ msgstr "đối số sai: %s"
970
971 #~ msgid "string comparison failed"
972 #~ msgstr "so sánh các chuỗi không thành công"
973
974 #~ msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
975 #~ msgstr "Hãy đặt « LC_ALL='C' » để giải quyết vấn đề."
976
977 #~ msgid "The strings compared were %s and %s."
978 #~ msgstr "Các chuỗi đã so sánh là %s và %s."
979
980 #~ msgid "string transformation failed"
981 #~ msgstr "chuyển dạng các chuỗi không thành công"
982
983 #~ msgid "The untransformed string was %s."
984 #~ msgstr "Chuỗi chưa được chuyển dạng là %s."
985
986 #~ msgid "cannot perform formatted output"
987 #~ msgstr "không thể thực hiện kết xuất đã định dạng"
988
989 #~ msgid "invalid %s%s argument `%s'"
990 #~ msgstr "đối số %s%s không hợp lệ « %s »"
991
992 #~ msgid "invalid suffix in %s%s argument `%s'"
993 #~ msgstr "hậu tố không hợp lệ trong đối số %s%s « %s »"
994
995 #~ msgid "%s%s argument `%s' too large"
996 #~ msgstr "đối số %s%s « %s » quá lớn"
997
998 #~ msgid ""
999 #~ "Usage: %s [OPTION] [FILE]\n"
1000 #~ "Base64 encode or decode FILE, or standard input, to standard output.\n"
1001 #~ "\n"
1002 #~ msgstr ""
1003 #~ "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN] [TẬP_TIN]\n"
1004 #~ "\n"
1005 #~ "Mã hoá/giải mã Base64 TẬP_TIN (hay đầu vào tiêu chuẩn) ra đầu ra tiêu "
1006 #~ "chuẩn\n"
1007 #~ "\n"
1008
1009 #~ msgid ""
1010 #~ "  -w, --wrap=COLS       Wrap encoded lines after COLS character (default "
1011 #~ "76).\n"
1012 #~ "                        Use 0 to disable line wrapping.\n"
1013 #~ "\n"
1014 #~ "  -d, --decode          Decode data.\n"
1015 #~ "  -i, --ignore-garbage  When decoding, ignore non-alphabet characters.\n"
1016 #~ "\n"
1017 #~ msgstr ""
1018 #~ "  -w, --wrap=CỘT        Ngắt dòng đã mã hoá sau ký tự CỘT (mặc định 76).\n"
1019 #~ "                        Đăt 0 để tắt khả năng ngắt dòng.\n"
1020 #~ "\n"
1021 #~ "  -d, --decode          Giải mã dữ liệu.\n"
1022 #~ "  -i, --ignore-garbage  Giải mã thì bỏ qua các ký tự khác abc.\n"
1023 #~ "\n"
1024
1025 #~ msgid ""
1026 #~ "      --help            Display this help and exit.\n"
1027 #~ "      --version         Output version information and exit.\n"
1028 #~ msgstr ""
1029 #~ "      --help            Hiển thị trợ giúp này rồi thoát.\n"
1030 #~ "      --version         Xuất thông tin phiên bản rồi thoát.\n"
1031
1032 #~ msgid ""
1033 #~ "\n"
1034 #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
1035 #~ msgstr ""
1036 #~ "\n"
1037 #~ "Không có TẬP_TIN, hoặc TẬP_TIN là « - », thì đọc đầu vào tiêu chuẩn.\n"
1038
1039 #~ msgid ""
1040 #~ "\n"
1041 #~ "The data are encoded as described for the base64 alphabet in RFC 3548.\n"
1042 #~ "When decoding, the input may contain newlines in addition to the bytes "
1043 #~ "of\n"
1044 #~ "the formal base64 alphabet.  Use --ignore-garbage to attempt to recover\n"
1045 #~ "from any other non-alphabet bytes in the encoded stream.\n"
1046 #~ msgstr ""
1047 #~ "\n"
1048 #~ "Dữ liệu được mã hoá như được diễn tả cho bảng chữ cái base64 trong tài "
1049 #~ "liệu\n"
1050 #~ "RFC 3564. Khi giải mã, kết nhập có thể chứa các ký tự dòng mới, thêm vào\n"
1051 #~ "các byte của bảng chữ cái base64 hình thức. Hãy dùng tùy chọn\n"
1052 #~ "« --ignore-garbage » để thử phục hồi khi luồng đã mã hoá chứa byte khác "
1053 #~ "chữ cái.\n"
1054
1055 #~ msgid "read error"
1056 #~ msgstr "lỗi đọc"
1057
1058 #~ msgid "invalid input"
1059 #~ msgstr "sai nhập vào"
1060
1061 #~ msgid "invalid wrap size: %s"
1062 #~ msgstr "sai kích cỡ ngắt dòng: %s"
1063
1064 #~ msgid "extra operand %s"
1065 #~ msgstr "toán hạng thêm %s"
1066
1067 #~ msgid "closing standard input"
1068 #~ msgstr "đang đóng đầu vào tiêu chuẩn"
1069
1070 #~ msgid ""
1071 #~ "Usage: %s NAME [SUFFIX]\n"
1072 #~ "  or:  %s OPTION\n"
1073 #~ msgstr ""
1074 #~ "Sử dụng: %s TÊN [HẬU_TỐ]\n"
1075 #~ "  hoặc:  %s TÙY_CHỌN\n"
1076
1077 #~ msgid ""
1078 #~ "Print NAME with any leading directory components removed.\n"
1079 #~ "If specified, also remove a trailing SUFFIX.\n"
1080 #~ "\n"
1081 #~ msgstr ""
1082 #~ "In ra TÊN không có thành phần thư mục đứng ở đầu.\n"
1083 #~ "Nếu chỉ ra, thì còn xóa bỏ HẬU_TỐ.\n"
1084 #~ "\n"
1085
1086 #~ msgid ""
1087 #~ "\n"
1088 #~ "Examples:\n"
1089 #~ "  %s /usr/bin/sort       Output \"sort\".\n"
1090 #~ "  %s include/stdio.h .h  Output \"stdio\".\n"
1091 #~ msgstr ""
1092 #~ "\n"
1093 #~ "Thí dụ :\n"
1094 #~ "  %s /usr/bin/sort       Xuất « sort ».\n"
1095 #~ "  %s include/stdio.h .h  Xuất « stdio ».\n"
1096
1097 #~ msgid "missing operand"
1098 #~ msgstr "thiếu toán hạng"
1099
1100 #~ msgid "Usage: %s [OPTION] [FILE]...\n"
1101 #~ msgstr "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN] [TẬP_TIN]...\n"
1102
1103 #~ msgid ""
1104 #~ "Concatenate FILE(s), or standard input, to standard output.\n"
1105 #~ "\n"
1106 #~ "  -A, --show-all           equivalent to -vET\n"
1107 #~ "  -b, --number-nonblank    number nonempty output lines\n"
1108 #~ "  -e                       equivalent to -vE\n"
1109 #~ "  -E, --show-ends          display $ at end of each line\n"
1110 #~ "  -n, --number             number all output lines\n"
1111 #~ "  -s, --squeeze-blank      suppress repeated empty output lines\n"
1112 #~ msgstr ""
1113 #~ "Ghép nối các TẬP_TIN, hoặc đầu vào tiêu chuẩn, ra đầu ra tiêu chuẩn.\n"
1114 #~ "\n"
1115 #~ "  -A, --show-all           tương đương với « -vET »\n"
1116 #~ "  -b, --number-nonblank    đánh số dòng kết quả không rỗng\n"
1117 #~ "  -e                       tương đương với « -vE »\n"
1118 #~ "  -E, --show-ends          hiển thị « $ » tại cuối mỗi dòng\n"
1119 #~ "  -n, --number             đánh số tất cả những dòng của kết qủa\n"
1120 #~ "  -s, --squeeze-blank      không bao giờ có hơn một dòng rỗng đơn\n"
1121
1122 #~ msgid ""
1123 #~ "  -t                       equivalent to -vT\n"
1124 #~ "  -T, --show-tabs          display TAB characters as ^I\n"
1125 #~ "  -u                       (ignored)\n"
1126 #~ "  -v, --show-nonprinting   use ^ and M- notation, except for LFD and TAB\n"
1127 #~ msgstr ""
1128 #~ "  -t                       tương đương với « -vT »\n"
1129 #~ "  -T, --show-tabs          hiển thị ký tự TAB ở dạng « ^I »\n"
1130 #~ "  -u                       (bị bỏ qua)\n"
1131 #~ "  -v, --show-nonprinting   dùng ký hiệu « ^ » và « M- », trừ cho LFD và "
1132 #~ "TAB\n"
1133
1134 #~ msgid ""
1135 #~ "\n"
1136 #~ "Examples:\n"
1137 #~ "  %s f - g  Output f's contents, then standard input, then g's contents.\n"
1138 #~ "  %s        Copy standard input to standard output.\n"
1139 #~ msgstr ""
1140 #~ "\n"
1141 #~ "Thí dụ :\n"
1142 #~ "  %s f - g  Xuất nội dung của f, rồi đầu vào tiêu chuẩn, rồi nội dung của "
1143 #~ "g.\n"
1144 #~ "  %s        Sao chép đầu vào tiêu chuẩn vào đầu ra tiêu chuẩn.\n"
1145
1146 #~ msgid "cannot do ioctl on %s"
1147 #~ msgstr "không thực hiện được ioctl trên %s"
1148
1149 #~ msgid "%s: input file is output file"
1150 #~ msgstr "%s: tập tin đầu vào là tập tin đầu ra"
1151
1152 #~ msgid "failed to create security context: %s"
1153 #~ msgstr "lỗi tạo ngữ cảnh bảo mật: %s"
1154
1155 #~ msgid "failed to set %s security context component to %s"
1156 #~ msgstr "lỗi đặt thành phần ngữ cảnh bảo mật %s thanh %s"
1157
1158 #~ msgid "failed to get security context of %s"
1159 #~ msgstr "lỗi lấy ngữ cảnh bảo mật của %s"
1160
1161 #~ msgid "can't apply partial context to unlabeled file %s"
1162 #~ msgstr "không thể áp dụng ngữ cảnh bộ phận cho tập tin không có nhãn %s"
1163
1164 #~ msgid "failed to change context of %s to %s"
1165 #~ msgstr "lỗi thay đổi ngữ cảnh của %s thành %s"
1166
1167 #~ msgid "cannot access %s"
1168 #~ msgstr "không thể truy cập %s"
1169
1170 #~ msgid "%s"
1171 #~ msgstr "%s"
1172
1173 #~ msgid "cannot read directory %s"
1174 #~ msgstr "không đọc được thư mục %s"
1175
1176 #~ msgid "changing security context of %s"
1177 #~ msgstr "đang thay đổi ngữ cảnh bảo mật thành %s"
1178
1179 #~ msgid "fts_read failed"
1180 #~ msgstr "fts_read bị lỗi"
1181
1182 #~ msgid ""
1183 #~ "Usage: %s [OPTION]... CONTEXT FILE...\n"
1184 #~ "  or:  %s [OPTION]... [-u USER] [-r ROLE] [-l RANGE] [-t TYPE] FILE...\n"
1185 #~ "  or:  %s [OPTION]... --reference=RFILE FILE...\n"
1186 #~ msgstr ""
1187 #~ "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... NGỬ_CẢNH TẬP_TIN...\n"
1188 #~ "  hoặc:  %s [TÙY_CHỌN]... [-u NGƯỜI_DÙNG] [-r VÀI_TRÒ] [-l PHẠM_VI] [-t "
1189 #~ "KIỂU] TẬP_TIN...\n"
1190 #~ "  hoặc:  %s [TÙY_CHỌN]... --reference=TẬP_TIN_R TẬP_TIN...\n"
1191
1192 #~ msgid ""
1193 #~ "Change the security context of each FILE to CONTEXT.\n"
1194 #~ "With --reference, change the security context of each FILE to that of "
1195 #~ "RFILE.\n"
1196 #~ "\n"
1197 #~ "  -c, --changes          like verbose but report only when a change is "
1198 #~ "made\n"
1199 #~ "  -h, --no-dereference   affect symbolic links instead of any referenced "
1200 #~ "file\n"
1201 #~ msgstr ""
1202 #~ "Thay đổi ngữ cảnh bảo mật của mỗi TẬP_TIN thành NGỮ_CẢNH.\n"
1203 #~ "Khi có « --reference », thay đổi ngữ cảnh bảo mật của mỗi TẬP_TIN thành "
1204 #~ "điều của TẬP_TIN_R.\n"
1205 #~ "\n"
1206 #~ "  -c, --changes          giống verbose nhưng chỉ thông báo khi có thay "
1207 #~ "đổi\n"
1208 #~ "  -h, --no-dereference\t\tảnh hưởng đến liên kết mềm thay cho\n"
1209 #~ "\t\t\t\t\t\ttập tin nào đã tham chiếu\n"
1210
1211 #~ msgid ""
1212 #~ "      --reference=RFILE  use RFILE's security context rather than "
1213 #~ "specifying\n"
1214 #~ "                         a CONTEXT value\n"
1215 #~ "  -R, --recursive        operate on files and directories recursively\n"
1216 #~ "  -v, --verbose          output a diagnostic for every file processed\n"
1217 #~ msgstr ""
1218 #~ "    --reference=TẬP_TIN_R  sử dụng ngữ cảnh bảo mật  của TẬP_TIN_R\n"
1219 #~ "                         \tthay vào ghi rõ giá trị NGỮ_CẢNH\n"
1220 #~ "  -R, --recursive        thực hiện đệ quy trên tập tin và thư mục\n"
1221 #~ "  -v, --verbose          đưa ra thông tin chuẩn đoán cho mọi tập tin đã "
1222 #~ "xử lý\n"
1223 #~ "\n"
1224
1225 #~ msgid ""
1226 #~ "  -u, --user=USER        set user USER in the target security context\n"
1227 #~ "  -r, --role=ROLE        set role ROLE in the target security context\n"
1228 #~ "  -t, --type=TYPE        set type TYPE in the target security context\n"
1229 #~ "  -l, --range=RANGE      set range RANGE in the target security context\n"
1230 #~ "\n"
1231 #~ msgstr ""
1232 #~ "  -u, --user=NGƯỜI_DÙNG\tđặt người dùng này trong ngữ cảnh bảo mật đích\n"
1233 #~ "  -r, --role=VÀI_TRÒ        \tđặt vai trò này trong ngữ cảnh bảo mật "
1234 #~ "đích\n"
1235 #~ "  -t, --type=KIỂU        \t\tđặt kiểu này trong ngữ cảnh bảo mật đích\n"
1236 #~ "  -l, --range=PHẠM_VI      \tđặt phạm vi này trong ngữ cảnh bảo mật đích\n"
1237 #~ "\n"
1238
1239 #~ msgid ""
1240 #~ "The following options modify how a hierarchy is traversed when the -R\n"
1241 #~ "option is also specified.  If more than one is specified, only the final\n"
1242 #~ "one takes effect.\n"
1243 #~ "\n"
1244 #~ "  -H                     if a command line argument is a symbolic link\n"
1245 #~ "                         to a directory, traverse it\n"
1246 #~ "  -L                     traverse every symbolic link to a directory\n"
1247 #~ "                         encountered\n"
1248 #~ "  -P                     do not traverse any symbolic links (default)\n"
1249 #~ "\n"
1250 #~ msgstr ""
1251 #~ "Những tùy chọn sau sửa đổi cách đi qua cây thư mục khi có tùy chọn « -R "
1252 #~ "».\n"
1253 #~ "Nếu chỉ ra hơn một tùy chọn, thì chỉ tùy chọn cuối có ảnh hưởng.\n"
1254 #~ "\n"
1255 #~ "  -H                     nếu đối số dòng lệnh là liên kết mềm tới một\n"
1256 #~ "                         thư mục, thì đi qua nó\n"
1257 #~ "  -L                     đi qua mọi liên kết mềm tới một thư mục\n"
1258 #~ "  -P                     không đi qua bất kỳ liên kết mềm nào (mặc định)\n"
1259 #~ "\n"
1260
1261 #~ msgid "-R --dereference requires either -H or -L"
1262 #~ msgstr "-R --dereference cần « -H » hoặc « -L »"
1263
1264 #~ msgid "-R -h requires -P"
1265 #~ msgstr "-R -h cần thiết -P"
1266
1267 #~ msgid "missing operand after %s"
1268 #~ msgstr "thiếu toán hạng ở sau %s"
1269
1270 #~ msgid "invalid context: %s"
1271 #~ msgstr "ngữ cảnh không hợp lệ: %s"
1272
1273 #~ msgid "conflicting security context specifiers given"
1274 #~ msgstr "chỉ ra các toán tử ngữ cảnh bảo mật xung đột với nhau"
1275
1276 #~ msgid "failed to get attributes of %s"
1277 #~ msgstr "lấy thuộc tính của %s không thành công"
1278
1279 #~ msgid "invalid group: %s"
1280 #~ msgstr "nhóm không hợp lệ: %s"
1281
1282 #~ msgid ""
1283 #~ "Usage: %s [OPTION]... GROUP FILE...\n"
1284 #~ "  or:  %s [OPTION]... --reference=RFILE FILE...\n"
1285 #~ msgstr ""
1286 #~ "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... NHÓM TẬP TIN...\n"
1287 #~ "  hoặc:  %s [TÙY_CHỌN]... --reference=TẬP_TIN_R TẬP_TIN...\n"
1288
1289 #~ msgid ""
1290 #~ "Change the group of each FILE to GROUP.\n"
1291 #~ "With --reference, change the group of each FILE to that of RFILE.\n"
1292 #~ "\n"
1293 #~ "  -c, --changes          like verbose but report only when a change is "
1294 #~ "made\n"
1295 #~ "      --dereference      affect the referent of each symbolic link (this "
1296 #~ "is\n"
1297 #~ "                         the default), rather than the symbolic link "
1298 #~ "itself\n"
1299 #~ msgstr ""
1300 #~ "Thay đổi nhóm của mỗi TẬP_TIN thành NHÓM.\n"
1301 #~ "Khi có « --reference », thay đổi nhóm của mỗi TẬP_TIN thành nhóm của "
1302 #~ "TẬP_TIN_R.\n"
1303 #~ "\n"
1304 #~ "  -c, --changes          giống verbose nhưng chỉ thông báo khi có thay "
1305 #~ "đổi\n"
1306 #~ "      --dereference      ảnh hưởng đích đến của mỗi liên kết mềm\n"
1307 #~ "                         (mặc định), chứ không ảnh hưởng bản thân nó\n"
1308
1309 #~ msgid ""
1310 #~ "  -h, --no-dereference   affect each symbolic link instead of any "
1311 #~ "referenced\n"
1312 #~ "                         file (useful only on systems that can change "
1313 #~ "the\n"
1314 #~ "                         ownership of a symlink)\n"
1315 #~ msgstr ""
1316 #~ "  -h, --no-dereference   ảnh hưởng mỗi liên kết mềm chứ không ảnh hưởng "
1317 #~ "tập tin\n"
1318 #~ "                         đích (chỉ có tác dụng trên hệ thống có thể thay "
1319 #~ "đổi\n"
1320 #~ "                         quyền sở hữu của một liên kết mềm)\n"
1321
1322 #~ msgid ""
1323 #~ "      --no-preserve-root  do not treat `/' specially (the default)\n"
1324 #~ "      --preserve-root    fail to operate recursively on `/'\n"
1325 #~ msgstr ""
1326 #~ "      --no-preserve-root  không coi `/' là đặc biệt (mặc định)\n"
1327 #~ "      --preserve-root     không thao tác đệ quy trên `/'\n"
1328
1329 #~ msgid ""
1330 #~ "  -f, --silent, --quiet  suppress most error messages\n"
1331 #~ "      --reference=RFILE  use RFILE's group rather than specifying a\n"
1332 #~ "                         GROUP value\n"
1333 #~ "  -R, --recursive        operate on files and directories recursively\n"
1334 #~ "  -v, --verbose          output a diagnostic for every file processed\n"
1335 #~ "\n"
1336 #~ msgstr ""
1337 #~ "  -f, --silent, --quiet  bỏ qua phần lớn các thông báo lỗi\n"
1338 #~ "      --reference=TẬP_TIN_R  sử dụng nhóm của TẬP_TIN_R\n"
1339 #~ "                         thay cho giá trị NHÓM chỉ ra\n"
1340 #~ "  -R, --recursive        thực hiện đệ quy trên tập tin và thư mục\n"
1341 #~ "  -v, --verbose          đưa ra thông tin chuẩn đoán cho mọi tập tin\n"
1342 #~ "\n"
1343
1344 #~ msgid ""
1345 #~ "\n"
1346 #~ "Examples:\n"
1347 #~ "  %s staff /u      Change the group of /u to \"staff\".\n"
1348 #~ "  %s -hR staff /u  Change the group of /u and subfiles to \"staff\".\n"
1349 #~ msgstr ""
1350 #~ "\n"
1351 #~ "Thí dụ :\n"
1352 #~ "  %s staff /u      Thay đổi nhóm của « /u » thành « staff ».\n"
1353 #~ "  %s -hR staff /u  Thay đổi nhóm của « /u » và các tập tin dưới thành « "
1354 #~ "staff ».\n"
1355
1356 #~ msgid "getting new attributes of %s"
1357 #~ msgstr "đang lấy thuộc tính mới của %s"
1358
1359 #~ msgid "neither symbolic link %s nor referent has been changed\n"
1360 #~ msgstr "liên kết mềm %s chưa thay đổi, đích đến cũng vậy\n"
1361
1362 #~ msgid "mode of %s changed to %04lo (%s)\n"
1363 #~ msgstr "chế độ của %s đã thay đổi thành %04lo (%s)\n"
1364
1365 #~ msgid "failed to change mode of %s to %04lo (%s)\n"
1366 #~ msgstr "lỗi chuyển đổi chế độ của %s thành %04lo (%s)\n"
1367
1368 #~ msgid "mode of %s retained as %04lo (%s)\n"
1369 #~ msgstr "chế độ của %s vẫn là %04lo (%s)\n"
1370
1371 #~ msgid "cannot operate on dangling symlink %s"
1372 #~ msgstr "không thể thực hiện trên liên kết mềm theo sát %s"
1373
1374 #~ msgid "changing permissions of %s"
1375 #~ msgstr "đang thay đổi quyền hạn của %s"
1376
1377 #~ msgid "%s: new permissions are %s, not %s"
1378 #~ msgstr "%s: quyền hạn mới là %s, không phải %s"
1379
1380 #~ msgid ""
1381 #~ "Usage: %s [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...\n"
1382 #~ "  or:  %s [OPTION]... OCTAL-MODE FILE...\n"
1383 #~ "  or:  %s [OPTION]... --reference=RFILE FILE...\n"
1384 #~ msgstr ""
1385 #~ "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... CHẾ_ĐỘ[,CHẾ_ĐỘ]... TẬP_TIN...\n"
1386 #~ "  hoặc:  %s [TÙY_CHỌN]... CHẾ_ĐỘ_BÁT_PHÂN TẬP_TIN...\n"
1387 #~ "  hoặc:  %s [TÙY_CHỌN]... --reference=TẬP_TIN_R TẬP_TIN...\n"
1388
1389 #~ msgid ""
1390 #~ "Change the mode of each FILE to MODE.\n"
1391 #~ "\n"
1392 #~ "  -c, --changes           like verbose but report only when a change is "
1393 #~ "made\n"
1394 #~ msgstr ""
1395 #~ "Thay đổi chế độ của mỗi TẬP_TIN thành CHẾ_ĐỘ.\n"
1396 #~ "\n"
1397 #~ "  -c, --changes           giống verbose nhưng chỉ báo cáo khi có thay "
1398 #~ "đổi\n"
1399
1400 #~ msgid ""
1401 #~ "      --no-preserve-root  do not treat `/' specially (the default)\n"
1402 #~ "      --preserve-root     fail to operate recursively on `/'\n"
1403 #~ msgstr ""
1404 #~ "      --no-preserve-root  không coi `/' là đặc biệt (mặc định)\n"
1405 #~ "      --preserve-root     không thao tác đệ quy trên `/'\n"
1406
1407 #~ msgid ""
1408 #~ "  -f, --silent, --quiet   suppress most error messages\n"
1409 #~ "  -v, --verbose           output a diagnostic for every file processed\n"
1410 #~ "      --reference=RFILE   use RFILE's mode instead of MODE values\n"
1411 #~ "  -R, --recursive         change files and directories recursively\n"
1412 #~ msgstr ""
1413 #~ "  -f, --silent, --quiet   bỏ qua phần lớn các thông báo lỗi\n"
1414 #~ "  -v, --verbose           đưa ra thông tin chuẩn đoán cho mọi tập tin "
1415 #~ "được xử lý\n"
1416 #~ "      --reference=TẬP_TIN_R   dùng chế độ của TẬP_TIN_R thay cho CHẾ_ĐỘ\n"
1417 #~ "  -R, --recursive         thực hiện đệ quy trên tập tin và thư mục\n"
1418
1419 #~ msgid ""
1420 #~ "\n"
1421 #~ "Each MODE is of the form `[ugoa]*([-+=]([rwxXst]*|[ugo]))+'.\n"
1422 #~ msgstr ""
1423 #~ "\n"
1424 #~ "Mỗi CHẾ_ĐỘ có dạng « [ugoa]*([-+=]([rwxXst]*|[ugo]))+ ».\n"
1425
1426 #~ msgid "cannot combine mode and --reference options"
1427 #~ msgstr "không thể kết hợp chế độ và tùy chọn « --reference »"
1428
1429 #~ msgid "invalid mode: %s"
1430 #~ msgstr "chế độ sai: %s"
1431
1432 #~ msgid "changed ownership of %s to %s\n"
1433 #~ msgstr "đã thay đổi quyền sở hữu của %s thành %s\n"
1434
1435 #~ msgid "changed group of %s to %s\n"
1436 #~ msgstr "đã thay đổi nhóm của %s thành %s\n"
1437
1438 #~ msgid "no change to ownership of %s\n"
1439 #~ msgstr "không thay đổi quyền sở hữu của %s\n"
1440
1441 #~ msgid "failed to change ownership of %s to %s\n"
1442 #~ msgstr "thay đổi quyền sở hữu của %s thành %s không thành công\n"
1443
1444 #~ msgid "failed to change group of %s to %s\n"
1445 #~ msgstr "thay đổi nhóm của %s thành %s không thành công\n"
1446
1447 #~ msgid "failed to change ownership of %s\n"
1448 #~ msgstr "thay đổi quyền sở hữu của %s không thành công\n"
1449
1450 #~ msgid "ownership of %s retained as %s\n"
1451 #~ msgstr "quyền sở hữu của %s vẫn là của %s\n"
1452
1453 #~ msgid "group of %s retained as %s\n"
1454 #~ msgstr "nhóm của %s vẫn là %s\n"
1455
1456 #~ msgid "ownership of %s retained\n"
1457 #~ msgstr "quyền sở hữu của %s được giữ nguyên\n"
1458
1459 #~ msgid "cannot dereference %s"
1460 #~ msgstr "không truy cập được giá trị của %s"
1461
1462 #~ msgid "changing ownership of %s"
1463 #~ msgstr "đang thay đổi quyền sở hữu của %s"
1464
1465 #~ msgid "changing group of %s"
1466 #~ msgstr "đang thay đổi nhóm của %s"
1467
1468 #~ msgid ""
1469 #~ "Usage: %s [OPTION]... [OWNER][:[GROUP]] FILE...\n"
1470 #~ "  or:  %s [OPTION]... --reference=RFILE FILE...\n"
1471 #~ msgstr ""
1472 #~ "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... [NGƯỜI_SỞ_HỮU][:[NHÓM]] TẬP_TIN...\n"
1473 #~ "  hoặc:  %s [TÙY_CHỌN]... --reference=TẬP_TIN_R TẬP_TIN...\n"
1474
1475 #~ msgid ""
1476 #~ "Change the owner and/or group of each FILE to OWNER and/or GROUP.\n"
1477 #~ "With --reference, change the owner and group of each FILE to those of "
1478 #~ "RFILE.\n"
1479 #~ "\n"
1480 #~ "  -c, --changes          like verbose but report only when a change is "
1481 #~ "made\n"
1482 #~ "      --dereference      affect the referent of each symbolic link (this "
1483 #~ "is\n"
1484 #~ "                         the default), rather than the symbolic link "
1485 #~ "itself\n"
1486 #~ msgstr ""
1487 #~ "Thay đổi người sở hữu và/hoặc nhóm của mỗi TẬP_TIN thành NGƯỜI_SỞ_HỮU và/"
1488 #~ "hoặc\n"
1489 #~ "NHÓM. Với « --reference », thay đổi người sở hữu và nhóm của mỗi TẬP_TIN "
1490 #~ "thành\n"
1491 #~ "như TẬP_TIN_R.\n"
1492 #~ "\n"
1493 #~ "  -c, --changes          giống verbose nhưng chỉ báo cáo khi có thay đổi\n"
1494 #~ "      --dereference      ảnh hưởng đích đến của mỗi liên kết mềm\n"
1495 #~ "                         (mặc định), chứ không ảnh hưởng bản thân nó\n"
1496
1497 #~ msgid ""
1498 #~ "      --from=CURRENT_OWNER:CURRENT_GROUP\n"
1499 #~ "                         change the owner and/or group of each file only "
1500 #~ "if\n"
1501 #~ "                         its current owner and/or group match those "
1502 #~ "specified\n"
1503 #~ "                         here.  Either may be omitted, in which case a "
1504 #~ "match\n"
1505 #~ "                         is not required for the omitted attribute.\n"
1506 #~ msgstr ""
1507 #~ "      --from=SỞ_HỮU_HIỆN_CÓ:NHÓM_HIỆN_CÓ\n"
1508 #~ "                         chỉ thay đổi người sở hữu và/hoặc nhóm của mỗi "
1509 #~ "tập\n"
1510 #~ "                         tin nếu người sở hữu và/hoặc nhóm tương ứng với "
1511 #~ "mẫu chỉ\n"
1512 #~ "                         ra ở đây.  Có thể bỏ qua một trong hai tham số "
1513 #~ "nếu\n"
1514 #~ "                         chỉ yêu cầu tương ứng cái còn lại.\n"
1515
1516 #~ msgid ""
1517 #~ "  -f, --silent, --quiet  suppress most error messages\n"
1518 #~ "      --reference=RFILE  use RFILE's owner and group rather than\n"
1519 #~ "                         specifying OWNER:GROUP values\n"
1520 #~ "  -R, --recursive        operate on files and directories recursively\n"
1521 #~ "  -v, --verbose          output a diagnostic for every file processed\n"
1522 #~ "\n"
1523 #~ msgstr ""
1524 #~ "  -f, --silent, --quiet  bỏ qua phần lớn các thông báo lỗi\n"
1525 #~ "      --reference=TẬP_TIN_R  dùng người sở hữu và nhóm của TẬP_TIN_R "
1526 #~ "thay\n"
1527 #~ "                         cho giá trị CHỦ_SỞ_HỮU:NHÓM chỉ ra\n"
1528 #~ "  -R, --recursive        thực hiện đệ quy trên tập tin và thư mục\n"
1529 #~ "  -v, --verbose          đưa ra thông tin chuẩn đoán cho mọi tập tin được "
1530 #~ "xử lý\n"
1531
1532 #~ msgid ""
1533 #~ "\n"
1534 #~ "Owner is unchanged if missing.  Group is unchanged if missing, but "
1535 #~ "changed\n"
1536 #~ "to login group if implied by a `:' following a symbolic OWNER.\n"
1537 #~ "OWNER and GROUP may be numeric as well as symbolic.\n"
1538 #~ msgstr ""
1539 #~ "\n"
1540 #~ "Không chỉ ra chủ sở hữu thì không thay đổi nó.\n"
1541 #~ "Không chỉ ra nhóm thì không thay đổi nó, nhưng thay đổi thành nhóm đăng "
1542 #~ "nhập\n"
1543 #~ "nếu đặt một dấu hai chấm « : » sau CHỦ_SỞ_HỮU tượng trưng.\n"
1544 #~ "CHỦ_SỞ_HỮU và NHÓM có thể là các giá trị số cũng như tượng trưng.\n"
1545
1546 #~ msgid ""
1547 #~ "\n"
1548 #~ "Examples:\n"
1549 #~ "  %s root /u        Change the owner of /u to \"root\".\n"
1550 #~ "  %s root:staff /u  Likewise, but also change its group to \"staff\".\n"
1551 #~ "  %s -hR root /u    Change the owner of /u and subfiles to \"root\".\n"
1552 #~ msgstr ""
1553 #~ "\n"
1554 #~ "Thí dụ :\n"
1555 #~ "  %s root /u        Thay đổi người sở hữu /u thành « root ».\n"
1556 #~ "  %s root:staff /u  Cũng vậy, cũng thay đổi nhóm thành « staff ».\n"
1557 #~ "  %s -hR root /u    Thay đổi người sở hữu /u và các tập tin dưới thành « "
1558 #~ "root ».\n"
1559
1560 #~ msgid ""
1561 #~ "Usage: %s NEWROOT [COMMAND...]\n"
1562 #~ "  or:  %s OPTION\n"
1563 #~ msgstr ""
1564 #~ "Sử dụng: %s ROOT_MỚI [LỆNH...]\n"
1565 #~ "  hoặc:  %s TÙY_CHỌN\n"
1566
1567 #~ msgid ""
1568 #~ "Run COMMAND with root directory set to NEWROOT.\n"
1569 #~ "\n"
1570 #~ msgstr "Chạy LỆNH với thư mục gốc (root) đặt là ROOT_MỚI.\n"
1571
1572 #~ msgid ""
1573 #~ "\n"
1574 #~ "If no command is given, run ``${SHELL} -i'' (default: /bin/sh).\n"
1575 #~ msgstr ""
1576 #~ "\n"
1577 #~ "Nếu không đưa ra câu lệnh, thì chạy « ${SHELL} -i' » (mặc định: /bin/"
1578 #~ "sh).\n"
1579
1580 #~ msgid "cannot change root directory to %s"
1581 #~ msgstr "không thay đổi được thư mục gốc (root) thành %s"
1582
1583 #~ msgid "cannot chdir to root directory"
1584 #~ msgstr "không chuyển được tới thư mục gốc (root)"
1585
1586 #~ msgid "cannot run command %s"
1587 #~ msgstr "không chạy được câu lệnh %s"
1588
1589 #~ msgid "%s: file too long"
1590 #~ msgstr "%s: tập tin quá dài"
1591
1592 #~ msgid ""
1593 #~ "Usage: %s [FILE]...\n"
1594 #~ "  or:  %s [OPTION]\n"
1595 #~ msgstr ""
1596 #~ "Sử dụng: %s [TẬP_TIN]...\n"
1597 #~ "  hoặc:  %s [TÙY_CHỌN]\n"
1598
1599 #~ msgid ""
1600 #~ "Print CRC checksum and byte counts of each FILE.\n"
1601 #~ "\n"
1602 #~ msgstr ""
1603 #~ "In ra tổng kiểm tra CRC và số byte của mỗi TẬP_TIN.\n"
1604 #~ "\n"
1605
1606 #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE1 FILE2\n"
1607 #~ msgstr "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... TẬP_TIN1 TẬP_TIN2\n"
1608
1609 #~ msgid "Compare sorted files FILE1 and FILE2 line by line.\n"
1610 #~ msgstr ""
1611 #~ "So sánh các tập tin đã sắp xếp TẬP_TIN1 và TẬP_TIN2 theo từng dòng.\n"
1612
1613 #~ msgid ""
1614 #~ "\n"
1615 #~ "With no options, produce three-column output.  Column one contains\n"
1616 #~ "lines unique to FILE1, column two contains lines unique to FILE2,\n"
1617 #~ "and column three contains lines common to both files.\n"
1618 #~ msgstr ""
1619 #~ "\n"
1620 #~ "Khi không có tùy chọn, đưa ra kết quả trong ba cột.  Cột thứ nhất là\n"
1621 #~ "những dòng chỉ có trong TẬP_TIN1, cột thứ hai chứa những dòng chỉ\n"
1622 #~ "có trong TẬP_TIN2, và cột thứ ba chứa những dòng có chung trong chúng.\n"
1623
1624 #~ msgid ""
1625 #~ "\n"
1626 #~ "  -1              suppress lines unique to FILE1\n"
1627 #~ "  -2              suppress lines unique to FILE2\n"
1628 #~ "  -3              suppress lines that appear in both files\n"
1629 #~ msgstr ""
1630 #~ "\n"
1631 #~ "  -1              bỏ đi những dòng chỉ có trong TẬP_TIN1\n"
1632 #~ "  -2              bỏ đi những dòng chỉ có trong TẬP_TIN2\n"
1633 #~ "  -3              bỏ đi những dòng có trong cả hai tập tin\n"
1634
1635 #~ msgid "clearing permissions for %s"
1636 #~ msgstr "đang gột quyền hạn cho %s"
1637
1638 #~ msgid "failed to preserve ownership for %s"
1639 #~ msgstr "giữ quyền sở hữu của %s không thành công"
1640
1641 #~ msgid "failed to lookup file %s"
1642 #~ msgstr "tra tìm tập tin %s không thành công"
1643
1644 #~ msgid "failed to preserve authorship for %s"
1645 #~ msgstr "giữ nguồn tác giả của %s không thành công"
1646
1647 #~ msgid "cannot open %s for reading"
1648 #~ msgstr "không mở được %s để đọc"
1649
1650 #~ msgid "skipping file %s, as it was replaced while being copied"
1651 #~ msgstr "bỏ qua tập tin %s, vì đã thay thế nó trong khi sao chép"
1652
1653 #~ msgid "failed to get file system create context"
1654 #~ msgstr "lỗi lấy ngữ cảnh tạo hệ thống tập tin"
1655
1656 #~ msgid "failed to set the security context of %s to %s"
1657 #~ msgstr "lỗi đặt ngữ cảnh bảo mật của %s thành %s"
1658
1659 #~ msgid "cannot remove %s"
1660 #~ msgstr "không xóa được %s"
1661
1662 #~ msgid "removed %s\n"
1663 #~ msgstr "đã xóa %s\n"
1664
1665 #~ msgid "not writing through dangling symlink %s"
1666 #~ msgstr "không phải ghi qua liên kết theo sát %s"
1667
1668 #~ msgid "cannot create regular file %s"
1669 #~ msgstr "không tạo được tập tin thông thường %s"
1670
1671 #~ msgid "cannot lseek %s"
1672 #~ msgstr "không lseek được %s"
1673
1674 #~ msgid "writing %s"
1675 #~ msgstr "đang ghi %s"
1676
1677 #~ msgid "preserving times for %s"
1678 #~ msgstr "giữ các thời gian cho %s"
1679
1680 #~ msgid "closing %s"
1681 #~ msgstr "đang đóng %s"
1682
1683 #~ msgid "%s: try to overwrite %s, overriding mode %04lo (%s)? "
1684 #~ msgstr "%s: thử ghi chèn %s, ghi đè chế độ %04lo (%s)? "
1685
1686 #~ msgid "%s: overwrite %s? "
1687 #~ msgstr "%s: ghi chèn %s? "
1688
1689 #~ msgid " (backup: %s)"
1690 #~ msgstr " (sao lưu : %s)"
1691
1692 #~ msgid "failed to restore the default file creation context"
1693 #~ msgstr "lỗi phục hồi ngữ cảnh tạo tập tin mặc định"
1694
1695 #~ msgid "omitting directory %s"
1696 #~ msgstr "bỏ quên thư mục %s"
1697
1698 #~ msgid "warning: source file %s specified more than once"
1699 #~ msgstr "cảnh báo : chỉ ra tập tin nguồn %s vài lần"
1700
1701 #~ msgid "%s and %s are the same file"
1702 #~ msgstr "%s và %s chỉ là một tập tin"
1703
1704 #~ msgid "cannot overwrite non-directory %s with directory %s"
1705 #~ msgstr "không ghi chèn được cái không phải thư mục %s bằng thư mục %s"
1706
1707 #~ msgid "will not overwrite just-created %s with %s"
1708 #~ msgstr "sẽ không ghi chèn %s vừa mới tạo bằng %s"
1709
1710 #~ msgid "cannot overwrite directory %s with non-directory"
1711 #~ msgstr "không ghi chèn được thư mục %s bằng cái không phải thư mục"
1712
1713 #~ msgid "cannot move directory onto non-directory: %s -> %s"
1714 #~ msgstr "không di chuyển được thư mục vào cái không phải thư mục: %s -> %s"
1715
1716 #~ msgid "backing up %s would destroy source;  %s not moved"
1717 #~ msgstr "sao lưu %s sẽ phá hủy nguồn nên không di chuyển %s"
1718
1719 #~ msgid "backing up %s would destroy source;  %s not copied"
1720 #~ msgstr "sao lưu %s sẽ phá hủy nguồn nên không sao chép %s"
1721
1722 #~ msgid "cannot backup %s"
1723 #~ msgstr "không sao lưu được %s"
1724
1725 #~ msgid "will not copy %s through just-created symlink %s"
1726 #~ msgstr "sẽ không sao chép %s qua liên kết mềm vừa mới tạo %s"
1727
1728 #~ msgid "cannot copy a directory, %s, into itself, %s"
1729 #~ msgstr "không sao chép được một thư mục (%s) vào chính nó (%s)"
1730
1731 #~ msgid "will not create hard link %s to directory %s"
1732 #~ msgstr "sẽ không tạo liên kết cứng %s tới thư mục %s"
1733
1734 #~ msgid "cannot create hard link %s to %s"
1735 #~ msgstr "không tạo được liên kết cứng %s tới %s"
1736
1737 #~ msgid "cannot move %s to a subdirectory of itself, %s"
1738 #~ msgstr "không di chuyển được %s vào một thư mục con của chính nó (%s)"
1739
1740 #~ msgid "cannot move %s to %s"
1741 #~ msgstr "không di chuyển được %s vào %s"
1742
1743 #~ msgid "inter-device move failed: %s to %s; unable to remove target"
1744 #~ msgstr ""
1745 #~ "di chuyển không thành công giữa các thiết bị: %s tới %s; không xóa được "
1746 #~ "đích"
1747
1748 #~ msgid "failed to set default file creation context to %s"
1749 #~ msgstr "lỗi đặt ngữ cảnh tạo tập tin mặc định thành %s"
1750
1751 #~ msgid "cannot copy cyclic symbolic link %s"
1752 #~ msgstr "không sao chép được liên kết mềm vòng tròn %s"
1753
1754 #~ msgid "%s: can make relative symbolic links only in current directory"
1755 #~ msgstr "%s: chỉ tạo được liên kết mềm tương đối trong thư mục hiện thời"
1756
1757 #~ msgid "cannot create symbolic link %s to %s"
1758 #~ msgstr "không tạo được liên kết mềm %s tới %s"
1759
1760 #~ msgid "cannot create link %s"
1761 #~ msgstr "không tạo được liên kết %s"
1762
1763 #~ msgid "cannot create fifo %s"
1764 #~ msgstr "không tạo được fifo (vào trước, ra trước) %s"
1765
1766 #~ msgid "cannot create special file %s"
1767 #~ msgstr "không tạo được tập tin đặc biệt %s"
1768
1769 #~ msgid "cannot read symbolic link %s"
1770 #~ msgstr "không đọc được liên kết mềm %s"
1771
1772 #~ msgid "cannot create symbolic link %s"
1773 #~ msgstr "không tạo được liên kết mềm %s"
1774
1775 #~ msgid "%s has unknown file type"
1776 #~ msgstr "%s có kiểu tập tin không rõ"
1777
1778 #~ msgid "cannot un-backup %s"
1779 #~ msgstr "không thể hủy sao lưu %s"
1780
1781 #~ msgid "%s -> %s (unbackup)\n"
1782 #~ msgstr "%s -> %s (hủy sao lưu)\n"
1783
1784 #~ msgid ""
1785 #~ "Usage: %s [OPTION]... [-T] SOURCE DEST\n"
1786 #~ "  or:  %s [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY\n"
1787 #~ "  or:  %s [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...\n"
1788 #~ msgstr ""
1789 #~ "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... [-T] NGUỒN ĐÍCH\n"
1790 #~ "  hoặc:  %s [TÙY_CHỌN]... NGUỒN... THƯ_MỤC\n"
1791 #~ "  hoặc:  %s [TÙY_CHỌN]... -t THƯ_MỤC NGUỒN...\n"
1792
1793 #~ msgid ""
1794 #~ "Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
1795 #~ "\n"
1796 #~ msgstr ""
1797 #~ "Sao chép NGUỒN tới ĐÍCH hoặc nhiều NGUỒN tới THƯ_MỤC.\n"
1798 #~ "\n"
1799
1800 #~ msgid ""
1801 #~ "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
1802 #~ msgstr ""
1803 #~ "Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy "
1804 #~ "chọn ngắn.\n"
1805
1806 #~ msgid ""
1807 #~ "  -a, --archive                same as -dpR\n"
1808 #~ "      --backup[=CONTROL]       make a backup of each existing destination "
1809 #~ "file\n"
1810 #~ "  -b                           like --backup but does not accept an "
1811 #~ "argument\n"
1812 #~ "      --copy-contents          copy contents of special files when "
1813 #~ "recursive\n"
1814 #~ "  -d                           same as --no-dereference --preserve=links\n"
1815 #~ msgstr ""
1816 #~ "  -a, --archive                giống như « -dpR »\n"
1817 #~ "      --backup[=ĐIỀU_KHIỂN]    tạo bản sao lưu cho mỗi tập tin đích đã "
1818 #~ "tồn tại\n"
1819 #~ "  -b                           giống « --backup » nhưng không chấp nhận "
1820 #~ "đối số\n"
1821 #~ "      --copy-contents          sao chép nội dung của tập tin đặc biệt khi "
1822 #~ "đệ quy\n"
1823 #~ "  -d                           giống như « --no-dereference --"
1824 #~ "preserve=links »\n"
1825
1826 #~ msgid ""
1827 #~ "  -f, --force                  if an existing destination file cannot be\n"
1828 #~ "                                 opened, remove it and try again\n"
1829 #~ "  -i, --interactive            prompt before overwrite\n"
1830 #~ "  -H                           follow command-line symbolic links in "
1831 #~ "SOURCE\n"
1832 #~ msgstr ""
1833 #~ "  -f, --force                  nếu không mở được tập tin đích\n"
1834 #~ "                                 thì xoá nó rồi thử lại\n"
1835 #~ "  -i, --interactive            hỏi lại trước khi ghi chèn\n"
1836 #~ "  -H                           đi theo các liên kết mềm của dòng lệnh "
1837 #~ "trong NGUỒN\n"
1838
1839 #~ msgid ""
1840 #~ "  -l, --link                   link files instead of copying\n"
1841 #~ "  -L, --dereference            always follow symbolic links in SOURCE\n"
1842 #~ msgstr ""
1843 #~ "  -l, --link                   liên kết tập tin thay vào sao chép\n"
1844 #~ "  -L, --dereference            luôn luôn theo liên kết mềm trong NGUỒN\n"
1845
1846 #~ msgid ""
1847 #~ "  -P, --no-dereference         never follow symbolic links in SOURCE\n"
1848 #~ msgstr ""
1849 #~ "  -P, --no-dereference         không bao giờ theo liên kết mềm trong "
1850 #~ "NGUỒN\n"
1851
1852 #~ msgid ""
1853 #~ "  -p                           same as --preserve=mode,ownership,"
1854 #~ "timestamps\n"
1855 #~ "      --preserve[=ATTR_LIST]   preserve the specified attributes "
1856 #~ "(default:\n"
1857 #~ "                                 mode,ownership,timestamps), if possible\n"
1858 #~ "                                 additional attributes: context, links, "
1859 #~ "all\n"
1860 #~ msgstr ""
1861 #~ "  -p                           giống như « --preserve=mode,ownership,"
1862 #~ "timestamps »\n"
1863 #~ "      --preserve[=DANH_SÁCH_THUỘC_TÍNH]   giữ các thuộc tính chỉ ra\n"
1864 #~ "                                          (mặc định:\n"
1865 #~ "                                            • mode         chế độ\n"
1866 #~ "                                            • ownership    quyền sở hữu\n"
1867 #~ "                                            • timestamps   nhãn thời "
1868 #~ "gian)\n"
1869 #~ "                                           nếu có thể; cả thuộc tính "
1870 #~ "phụ :\n"
1871 #~ "\t\t\t\t\t\t• context\t   ngữ cảnh\n"
1872 #~ "                                            • links        liên kết\n"
1873 #~ "                                            • all          tất cả\n"
1874
1875 #~ msgid ""
1876 #~ "      --no-preserve=ATTR_LIST  don't preserve the specified attributes\n"
1877 #~ "      --parents                use full source file name under DIRECTORY\n"
1878 #~ msgstr ""
1879 #~ "      --no-preserve=DANH_SÁCH_THUỘC_TÍNH  không giữ các thuộc tính chỉ "
1880 #~ "ra\n"
1881 #~ "      --parents                dùng tên tập tin nguồn đầy đủ dưới "
1882 #~ "THƯ_MỤC\n"
1883
1884 #~ msgid ""
1885 #~ "  -R, -r, --recursive          copy directories recursively\n"
1886 #~ "      --remove-destination     remove each existing destination file "
1887 #~ "before\n"
1888 #~ "                                 attempting to open it (contrast with --"
1889 #~ "force)\n"
1890 #~ msgstr ""
1891 #~ "  -R, -r, --recursive          sao chép đệ quy các thư mục\n"
1892 #~ "      --remove-destination     xóa mỗi tập tin đích đến nếu có\n"
1893 #~ "                                 trước khi thử mở nó (khác với « --force "
1894 #~ "»)\n"
1895
1896 #~ msgid ""
1897 #~ "      --sparse=WHEN            control creation of sparse files\n"
1898 #~ "      --strip-trailing-slashes  remove any trailing slashes from each "
1899 #~ "SOURCE\n"
1900 #~ "                                 argument\n"
1901 #~ msgstr ""
1902 #~ "      --sparse=KHI             điều khiển việc tạo tập tin sparse\n"
1903 #~ "      --strip-trailing-slashes xóa bỏ mọi dấu xuyệc đi theo khỏi\n"
1904 #~ "                                 mỗi đối số NGUỒN\n"
1905
1906 #~ msgid ""
1907 #~ "  -s, --symbolic-link          make symbolic links instead of copying\n"
1908 #~ "  -S, --suffix=SUFFIX          override the usual backup suffix\n"
1909 #~ "  -t, --target-directory=DIRECTORY  copy all SOURCE arguments into "
1910 #~ "DIRECTORY\n"
1911 #~ "  -T, --no-target-directory    treat DEST as a normal file\n"
1912 #~ msgstr ""
1913 #~ "  -s, --symbolic-link          tạo liên kết mềm thay cho việc sao chép\n"
1914 #~ "  -S, --suffix=HẬU_TỐ          thay cho hậu tố thường dùng để sao lưu\n"
1915 #~ "  -t, --target-directory=THƯ_MỤC  sao chép mọi đối số NGUỒN vào THƯ_MỤC\n"
1916 #~ "  -T, --no-target-directory    coi ĐÍCH là một tập tin thông thường\n"
1917
1918 #~ msgid ""
1919 #~ "  -u, --update                 copy only when the SOURCE file is newer\n"
1920 #~ "                                 than the destination file or when the\n"
1921 #~ "                                 destination file is missing\n"
1922 #~ "  -v, --verbose                explain what is being done\n"
1923 #~ "  -x, --one-file-system        stay on this file system\n"
1924 #~ msgstr ""
1925 #~ "  -u, --update                 chỉ sao chép nếu tập tin NGUỒN mới hơn\n"
1926 #~ "                                 tập tin đích đến hoặc khi thiếu tập tin "
1927 #~ "đích đến\n"
1928 #~ "  -v, --verbose                cho biết cụ thể những gì đã thực hiện\n"
1929 #~ "  -x, --one-file-system        chỉ thực hiện trên hệ thống tập tin này\n"
1930
1931 #~ msgid ""
1932 #~ "\n"
1933 #~ "By default, sparse SOURCE files are detected by a crude heuristic and "
1934 #~ "the\n"
1935 #~ "corresponding DEST file is made sparse as well.  That is the behavior\n"
1936 #~ "selected by --sparse=auto.  Specify --sparse=always to create a sparse "
1937 #~ "DEST\n"
1938 #~ "file whenever the SOURCE file contains a long enough sequence of zero "
1939 #~ "bytes.\n"
1940 #~ "Use --sparse=never to inhibit creation of sparse files.\n"
1941 #~ "\n"
1942 #~ msgstr ""
1943 #~ "\n"
1944 #~ "Theo mặc định, tập tin NGUỒN sparse nhận ra thô sơ và tập tin ĐÍCH tương "
1945 #~ "ứng\n"
1946 #~ "cũng được sparse.  Tính năng này lựa chọn bởi « --sparse=auto ».  Hãy chỉ "
1947 #~ "ra\n"
1948 #~ "« --sparse=always » để tạo một ĐÍCH sparse kể cả khi tập tin ĐÍCH chứa "
1949 #~ "một\n"
1950 #~ "chuỗi byte không đủ dài.\n"
1951 #~ "Hãy dùng « --sparse=never » để ngăn chặn việc tạo các tập tin sparse.\n"
1952 #~ "\n"
1953
1954 #~ msgid ""
1955 #~ "The backup suffix is `~', unless set with --suffix or "
1956 #~ "SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
1957 #~ "The version control method may be selected via the --backup option or "
1958 #~ "through\n"
1959 #~ "the VERSION_CONTROL environment variable.  Here are the values:\n"
1960 #~ "\n"
1961 #~ msgstr ""
1962 #~ "Hậu tố để sao lưu là « ~ », trừ khi đặt « --suffix » hoặc "
1963 #~ "SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
1964 #~ "Phương pháp điều khiển phiên bản có thể chọn qua tùy chọn « --backup » "
1965 #~ "hoặc\n"
1966 #~ "qua biến môi trường VERSION_CONTROL.  Đây là các giá trị:\n"
1967 #~ "\n"
1968
1969 #~ msgid ""
1970 #~ "  none, off       never make backups (even if --backup is given)\n"
1971 #~ "  numbered, t     make numbered backups\n"
1972 #~ "  existing, nil   numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
1973 #~ "  simple, never   always make simple backups\n"
1974 #~ msgstr ""
1975 #~ "  none, off       không bao giờ tạo bản sao lưu (dù đưa ra « --backup »)\n"
1976 #~ "  numbered, t     tạo các bản sao lưu đã đánh số\n"
1977 #~ "  existing, nil   đánh số nếu có bản sao lưu đánh số, nếu không thì đơn "
1978 #~ "giản\n"
1979 #~ "  simple, never   luôn luôn tạo sao lưu đơn giản\n"
1980
1981 #~ msgid ""
1982 #~ "\n"
1983 #~ "As a special case, cp makes a backup of SOURCE when the force and backup\n"
1984 #~ "options are given and SOURCE and DEST are the same name for an existing,\n"
1985 #~ "regular file.\n"
1986 #~ msgstr ""
1987 #~ "\n"
1988 #~ "Như một trường hợp đặc biệt, cp tạo bản sao lưu của NGUỒN\n"
1989 #~ "khi đưa ra hai tùy chọn force (ép buộc) và backup (sao lưu)\n"
1990 #~ "và NGUỒN và ĐÍCH cùng là một tên cho một tập tin thông thường đã tồn "
1991 #~ "tại.\n"
1992
1993 #~ msgid "failed to preserve times for %s"
1994 #~ msgstr "giữ các thời gian cho %s không thành công"
1995
1996 #~ msgid "failed to preserve permissions for %s"
1997 #~ msgstr "giữ quyền hạn cho %s không thành công"
1998
1999 #~ msgid "cannot make directory %s"
2000 #~ msgstr "không tạo được thư mục %s"
2001
2002 #~ msgid "%s exists but is not a directory"
2003 #~ msgstr "%s tồn tại nhưng không phải là một thư mục"
2004
2005 #~ msgid "accessing %s"
2006 #~ msgstr "đang truy cập %s"
2007
2008 #~ msgid "missing file operand"
2009 #~ msgstr "thiếu toán hạng tập tin"
2010
2011 #~ msgid "missing destination file operand after %s"
2012 #~ msgstr "thiếu toán hạng tập tin đích đến ở sau %s"
2013
2014 #~ msgid ""
2015 #~ "Cannot combine --target-directory (-t) and --no-target-directory (-T)"
2016 #~ msgstr ""
2017 #~ "Không kết hợp được hai tùy chọn « --target-directory » (-t)\n"
2018 #~ "và « --no-target-directory » (-T) [loại từ lẫn nhau !]"
2019
2020 #~ msgid "target %s is not a directory"
2021 #~ msgstr "đích %s không phải là một thư mục"
2022
2023 #~ msgid "with --parents, the destination must be a directory"
2024 #~ msgstr "đặt tùy chọn « --parents » thì đích đến phải là một thư mục"
2025
2026 #~ msgid "the --reply option is deprecated; use -i or -f instead"
2027 #~ msgstr ""
2028 #~ "tùy chọn « --reply » bị phản đối: hãy dùng « -i » hay « -f » để thay thế"
2029
2030 #~ msgid "multiple target directories specified"
2031 #~ msgstr "đã chỉ ra nhiều thư mục đích đến"
2032
2033 #~ msgid "cannot make both hard and symbolic links"
2034 #~ msgstr "không tạo được đồng thời liên kết mềm và cứng"
2035
2036 #~ msgid "backup type"
2037 #~ msgstr "kiểu sao lưu"
2038
2039 #~ msgid "cannot preserve security context without an SELinux-enabled kernel"
2040 #~ msgstr ""
2041 #~ "không thể bảo tồn ngữ cảnh bảo mật khi với hạt nhân không hiệu lực "
2042 #~ "SELinux."
2043
2044 #~ msgid "input disappeared"
2045 #~ msgstr "đầu vào đã biến mất"
2046
2047 #~ msgid "%s: line number out of range"
2048 #~ msgstr "%s: số thứ tự dòng vượt quá giới hạn"
2049
2050 #~ msgid "%s: %s: line number out of range"
2051 #~ msgstr "%s: %s: số thứ tự dòng vượt quá giới hạn"
2052
2053 #~ msgid " on repetition %s\n"
2054 #~ msgstr " khi lặp lại %s\n"
2055
2056 #~ msgid "%s: %s: match not found"
2057 #~ msgstr "%s: %s: không tìm thấy"
2058
2059 #~ msgid "error in regular expression search"
2060 #~ msgstr "lỗi trong biểu thức chính quy tìm kiếm"
2061
2062 #~ msgid "write error for %s"
2063 #~ msgstr "lỗi ghi nhớ cho %s"
2064
2065 #~ msgid "%s: integer expected after delimiter"
2066 #~ msgstr "%s: chờ đợi một số nguyên sau dấu phân cách"
2067
2068 #~ msgid "%s: `}' is required in repeat count"
2069 #~ msgstr "%s: yêu cầu « } » trong số đếm lặp lại"
2070
2071 #~ msgid "%s}: integer required between `{' and `}'"
2072 #~ msgstr "%s}: yêu cầu số nguyên giữa ngoặc « { » và « } »"
2073
2074 #~ msgid "%s: closing delimiter `%c' missing"
2075 #~ msgstr "%s: thiếu dấu phân cách đóng « %c »"
2076
2077 #~ msgid "%s: invalid regular expression: %s"
2078 #~ msgstr "%s: biểu thức chính quy không hợp lệ: %s"
2079
2080 #~ msgid "%s: invalid pattern"
2081 #~ msgstr "%s: mẫu sai"
2082
2083 #~ msgid "%s: line number must be greater than zero"
2084 #~ msgstr "%s: số thứ tự dòng phải lớn hơn số không"
2085
2086 #~ msgid "line number %s is smaller than preceding line number, %s"
2087 #~ msgstr "số thứ tự dòng « %s » nhỏ hơn số thứ tự dòng đứng trước, %s"
2088
2089 #~ msgid "warning: line number %s is the same as preceding line number"
2090 #~ msgstr ""
2091 #~ "cảnh bảo : số thứ tự dòng « %s » trùng với số thứ tự dòng đứng trước"
2092
2093 #~ msgid "invalid format width"
2094 #~ msgstr "định dạng chiều dài sai"
2095
2096 #~ msgid "invalid format precision"
2097 #~ msgstr "định dạng độ chính xác sai"
2098
2099 #~ msgid "missing conversion specifier in suffix"
2100 #~ msgstr "hậu tố thiếu sự xác định chuyển đổi"
2101
2102 #~ msgid "invalid conversion specifier in suffix: %c"
2103 #~ msgstr "hậu tố chứa sự xác định chuyển đổi sai: %c"
2104
2105 #~ msgid "invalid conversion specifier in suffix: \\%.3o"
2106 #~ msgstr "hậu tố chứa sự xác định chuyển đổi sai: \\%.3o"
2107
2108 #~ msgid "too many %% conversion specifications in suffix"
2109 #~ msgstr "hậu tố chứa quá nhiều sự xác định chuyển đổi %%"
2110
2111 #~ msgid "missing %% conversion specification in suffix"
2112 #~ msgstr "hậu tố thiếu sự xác định chuyển đổi %%"
2113
2114 #~ msgid "%s: invalid number"
2115 #~ msgstr "%s: số sai"
2116
2117 #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE PATTERN...\n"
2118 #~ msgstr "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... TẬP_TIN MẪU...\n"
2119
2120 #~ msgid ""
2121 #~ "Output pieces of FILE separated by PATTERN(s) to files `xx00', "
2122 #~ "`xx01', ...,\n"
2123 #~ "and output byte counts of each piece to standard output.\n"
2124 #~ "\n"
2125 #~ msgstr ""
2126 #~ "Đưa ra các phần của TẬP_TIN phân chia bởi (các) MẪU thành các tập tin "
2127 #~ "`xx00',\n"
2128 #~ "`xx01', v.v., và in ra đầu ra tiêu chuẩn kích thước theo byte của mỗi "
2129 #~ "phần.\n"
2130 #~ "\n"
2131
2132 #~ msgid ""
2133 #~ "  -b, --suffix-format=FORMAT  use sprintf FORMAT instead of %02d\n"
2134 #~ "  -f, --prefix=PREFIX        use PREFIX instead of `xx'\n"
2135 #~ "  -k, --keep-files           do not remove output files on errors\n"
2136 #~ msgstr ""
2137 #~ "  -b, --suffix-format=ĐỊNH_DẠNG  dùng sprintf ĐỊNH_DẠNG thay cho %02d\n"
2138 #~ "  -f, --prefix=HẬU_TỐ        dùng HẬU_TỐ thay cho « xx »\n"
2139 #~ "  -k, --keep-files           không xóa tập tin xuất khi có lỗi\n"
2140
2141 #~ msgid ""
2142 #~ "  -n, --digits=DIGITS        use specified number of digits instead of 2\n"
2143 #~ "  -s, --quiet, --silent      do not print counts of output file sizes\n"
2144 #~ "  -z, --elide-empty-files    remove empty output files\n"
2145 #~ msgstr ""
2146 #~ "  -n, --digits=CHỮ_SỐ        dùng số chữ số CHỮ_SỐ thay cho 2\n"
2147 #~ "  -s, --quiet, --silent      không in ra kích thước của mỗi tập tin xuất\n"
2148 #~ "  -z, --elide-empty-files    xóa tập tin xuất rỗng\n"
2149
2150 #~ msgid ""
2151 #~ "\n"
2152 #~ "Read standard input if FILE is -.  Each PATTERN may be:\n"
2153 #~ msgstr ""
2154 #~ "\n"
2155 #~ "Đọc đầu vào tiêu chuẩn nếu TẬP_TIN là « - »  Mỗi MẪU có thể là:\n"
2156
2157 #~ msgid ""
2158 #~ "\n"
2159 #~ "  INTEGER            copy up to but not including specified line number\n"
2160 #~ "  /REGEXP/[OFFSET]   copy up to but not including a matching line\n"
2161 #~ "  %REGEXP%[OFFSET]   skip to, but not including a matching line\n"
2162 #~ "  {INTEGER}          repeat the previous pattern specified number of "
2163 #~ "times\n"
2164 #~ "  {*}                repeat the previous pattern as many times as "
2165 #~ "possible\n"
2166 #~ "\n"
2167 #~ "A line OFFSET is a required `+' or `-' followed by a positive integer.\n"
2168 #~ msgstr ""
2169 #~ "\n"
2170 #~ "  SỐ_NGUYÊN       sao chép đến (nhưng không chứa) số thứ tự dòng đã chỉ "
2171 #~ "ra\n"
2172 #~ "  /BTCQ/[HIỆU]    sao chép đến (nhưng không chứa) một dòng tương ứng\n"
2173 #~ "  %BTCQ%[HIỆU]    nhảy tới (nhưng không chứa) một dòng tương ứng\n"
2174 #~ "  {SỐ_NGUYÊN}     lặp lại mẫu trước SỐ_NGUYÊN lần\n"
2175 #~ "  {*}             lặp lại mẫu trước theo khả năng cao nhất\n"
2176 #~ "\n"
2177 #~ "BTCQ: biểu thức chính quy\n"
2178 #~ "\n"
2179 #~ "HIỆU dòng phải là dấu cộng « + » hay dấu trừ « - » với một số nguyên "
2180 #~ "dương theo sau.\n"
2181
2182 #~ msgid "fields and positions are numbered from 1"
2183 #~ msgstr "các trường và vị trí đều đánh số từ 1"
2184
2185 #~ msgid "Usage: %s OPTION... [FILE]...\n"
2186 #~ msgstr "Sử dụng: %s TÙY_CHỌN... [TẬP_TIN]...\n"
2187
2188 #~ msgid ""
2189 #~ "Print selected parts of lines from each FILE to standard output.\n"
2190 #~ "\n"
2191 #~ msgstr ""
2192 #~ "In ra đầu ra tiêu chuẩn phần đã chọn của các dòng từ mỗi TẬP_TIN.\n"
2193 #~ "\n"
2194
2195 #~ msgid ""
2196 #~ "  -b, --bytes=LIST        select only these bytes\n"
2197 #~ "  -c, --characters=LIST   select only these characters\n"
2198 #~ "  -d, --delimiter=DELIM   use DELIM instead of TAB for field delimiter\n"
2199 #~ msgstr ""
2200 #~ "  -b, --bytes=DANH_SÁCH        chỉ chọn những byte này\n"
2201 #~ "  -c, --characters=DANH_SÁCH   chỉ chọn những ký tự này\n"
2202 #~ "  -d, --delimiter=DẤU     sử dụng DẤU này thay cho TAB, để phân cách các "
2203 #~ "trường\n"
2204
2205 #~ msgid ""
2206 #~ "  -f, --fields=LIST       select only these fields;  also print any line\n"
2207 #~ "                            that contains no delimiter character, unless\n"
2208 #~ "                            the -s option is specified\n"
2209 #~ "  -n                      (ignored)\n"
2210 #~ msgstr ""
2211 #~ "  -f, --fields=DANH_SÁCH  chỉ chọn những trường này, đồng thời in mọi\n"
2212 #~ "                            dòng không có ký tự phân cách, trừ khi đưa\n"
2213 #~ "                            ra tùy chọn « -s »\n"
2214 #~ "  -n                      (bị lờ đi)\n"
2215
2216 #~ msgid ""
2217 #~ "      --complement        complement the set of selected bytes, "
2218 #~ "characters\n"
2219 #~ "                            or fields.\n"
2220 #~ msgstr ""
2221 #~ "      --complement        bổ sung các byte, ký tự hoặc trường đã chọn.\n"
2222
2223 #~ msgid ""
2224 #~ "  -s, --only-delimited    do not print lines not containing delimiters\n"
2225 #~ "      --output-delimiter=STRING  use STRING as the output delimiter\n"
2226 #~ "                            the default is to use the input delimiter\n"
2227 #~ msgstr ""
2228 #~ "  -s, --only-delimited    không in ra những dòng không có ký tự phân "
2229 #~ "cách\n"
2230 #~ "      --output-delimiter=CHUỖI  dùng CHUỖI là ký tự phân cách cho\n"
2231 #~ "                            kết quả in ra. Mặc định là ký tự phân cách "
2232 #~ "đầu vào.\n"
2233
2234 #~ msgid ""
2235 #~ "\n"
2236 #~ "Use one, and only one of -b, -c or -f.  Each LIST is made up of one\n"
2237 #~ "range, or many ranges separated by commas.  Selected input is written\n"
2238 #~ "in the same order that it is read, and is written exactly once.\n"
2239 #~ msgstr ""
2240 #~ "\n"
2241 #~ "Dùng chỉ một của những tùy chọn « -b », « -c » và « -f ».\n"
2242 #~ "Mỗi DANH_SÁCH chứa một phạm vi, hoặc nhiều phạm vi định giới\n"
2243 #~ "bằng dấu phẩy. Đầu vào đã chọn được ghi theo cùng một thứ tự\n"
2244 #~ "với việc đọc; nó được ghi chỉ một lần.\n"
2245
2246 #~ msgid ""
2247 #~ "Each range is one of:\n"
2248 #~ "\n"
2249 #~ "  N     N'th byte, character or field, counted from 1\n"
2250 #~ "  N-    from N'th byte, character or field, to end of line\n"
2251 #~ "  N-M   from N'th to M'th (included) byte, character or field\n"
2252 #~ "  -M    from first to M'th (included) byte, character or field\n"
2253 #~ "\n"
2254 #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
2255 #~ msgstr ""
2256 #~ "Mỗi phạm vi là một trong:\n"
2257 #~ "\n"
2258 #~ "  N     Byte, ký tự hoặc trường thứ N đếm từ 1\n"
2259 #~ "  N-    Từ byte, ký tự hoặc trường thứ N đến cuối dòng\n"
2260 #~ "  N-M   Từ byte, ký tự hoặc trường thứ N đến M (tính cả M)\n"
2261 #~ "  -M    Từ byte, ký tự hoặc trường đầu tiên đến thứ M (tính cả M)\n"
2262 #~ "\n"
2263 #~ "Khi không có TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là « - », đọc đầu vào tiêu chuẩn.\n"
2264
2265 #~ msgid "invalid byte or field list"
2266 #~ msgstr "sai danh sách byte hoặc trường"
2267
2268 #~ msgid "invalid range with no endpoint: -"
2269 #~ msgstr "phạm vi sai không có điểm cuối: -"
2270
2271 #~ msgid "invalid decreasing range"
2272 #~ msgstr "phạm vi giảm dần sai"
2273
2274 #~ msgid "byte offset %s is too large"
2275 #~ msgstr "hiệu byte %s là quá lớn"
2276
2277 #~ msgid "field number %s is too large"
2278 #~ msgstr "số trường %s là quá lớn"
2279
2280 #~ msgid "only one type of list may be specified"
2281 #~ msgstr "chỉ có thể đưa ra một dạng danh sách"
2282
2283 #~ msgid "the delimiter must be a single character"
2284 #~ msgstr "dấu phân cách phải là một ký tự đơn"
2285
2286 #~ msgid "you must specify a list of bytes, characters, or fields"
2287 #~ msgstr "cần chỉ ra danh sách các byte, ký tự, hoặc trường"
2288
2289 #~ msgid "an input delimiter may be specified only when operating on fields"
2290 #~ msgstr "chỉ đưa ra dấu phân cách dữ liệu vào khi thực hiện với trường"
2291
2292 #~ msgid ""
2293 #~ "suppressing non-delimited lines makes sense\n"
2294 #~ "\tonly when operating on fields"
2295 #~ msgstr ""
2296 #~ "bỏ đi các dòng không phân cách chỉ có tác dụng\n"
2297 #~ "\tkhi thực hiện với trường"
2298
2299 #~ msgid "missing list of fields"
2300 #~ msgstr "thiếu danh sách các trường"
2301
2302 #~ msgid "missing list of positions"
2303 #~ msgstr "thiếu danh sách các vị trí"
2304
2305 #~ msgid ""
2306 #~ "Usage: %s [OPTION]... [+FORMAT]\n"
2307 #~ "  or:  %s [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]\n"
2308 #~ msgstr ""
2309 #~ "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... [+ĐỊNH_DẠNG]\n"
2310 #~ "  hoặc:  %s [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]\n"
2311 #~ "\n"
2312 #~ " • u, utc, universal   thời gian thế giới (v.d. 18:22+0930)\n"
2313 #~ " • C   viết tắt \"century\": thế kỷ\n"
2314 #~ " • Y   viết tắt \"year\": năm\n"
2315 #~ " • M   viết tắt \"month\": tháng\n"
2316 #~ " • D   viết tắt \"day\": ngày\n"
2317 #~ " • h   viết tắt \"hour\": giờ\n"
2318 #~ " • m   viết tắt \"minute\": phút\n"
2319 #~ " • s   viết tắt \"second\": giây\n"
2320 #~ "Hai ký tự thì hai chữ số, v.d. « MM » cho Tháng Ba là « 03 ».\n"
2321 #~ "Lời thí dụ đầy đủ :\n"
2322 #~ "Lúc sáu giờ hai mươi bảy phút mười ba giây vào ngày chín, tháng Tư, năm "
2323 #~ "2007:\n"
2324 #~ "[04090627[[20]07][.13]]\n"
2325 #~ "\n"
2326
2327 #~ msgid ""
2328 #~ "Display the current time in the given FORMAT, or set the system date.\n"
2329 #~ "\n"
2330 #~ "  -d, --date=STRING         display time described by STRING, not `now'\n"
2331 #~ "  -f, --file=DATEFILE       like --date once for each line of DATEFILE\n"
2332 #~ msgstr ""
2333 #~ "Hiển thị thời gian hiện thời trong ĐỊNH_DẠNG đưa ra, hoặc đặt ngày của hệ "
2334 #~ "thống.\n"
2335 #~ "\n"
2336 #~ "  -d, --date=CHUỖI          hiển thị thời gian theo CHUỖI, không phải "
2337 #~ "`now'\n"
2338 #~ "  -f, --file=TẬP_TIN_NGÀY   giống « --date » một lần cho mỗi dòng của "
2339 #~ "TẬP_TIN_NGÀY\n"
2340
2341 #~ msgid ""
2342 #~ "  -r, --reference=FILE      display the last modification time of FILE\n"
2343 #~ "  -R, --rfc-2822            output date and time in RFC 2822 format.\n"
2344 #~ "                            Example: Mon, 07 Aug 2006 12:34:56 -0600\n"
2345 #~ msgstr ""
2346 #~ "  -r, --reference=TẬP_TIN   hiển thị lần sửa cuối cùng của TẬP_TIN\n"
2347 #~ "  -R, --rfc-2822            đưa ra ngày tháng dạng tương thích RFC 2822\n"
2348 #~ "                              Thí dụ : T2, 07 Th8 2006 12:34:56 -0600\n"
2349
2350 #~ msgid ""
2351 #~ "      --rfc-3339=TIMESPEC   output date and time in RFC 3339 format.\n"
2352 #~ "                            TIMESPEC=`date', `seconds', or `ns' for\n"
2353 #~ "                            date and time to the indicated precision.\n"
2354 #~ "                            Date and time components are separated by\n"
2355 #~ "                            a single space: 2006-08-07 12:34:56-06:00\n"
2356 #~ "  -s, --set=STRING          set time described by STRING\n"
2357 #~ "  -u, --utc, --universal    print or set Coordinated Universal Time\n"
2358 #~ msgstr ""
2359 #~ "       --rfc-3339=ĐẶC_TẢ_GIỜ  đưa ra ngày và giờ dạng tương thích RFC "
2360 #~ "3339.\n"
2361 #~ "                              ĐẶC_TẢ_GIỜ yêu cầu mức chính xác:\n"
2362 #~ "                                • date      ngày tháng\n"
2363 #~ "                                • seconds   giây\n"
2364 #~ "                                • ns        nanô-giây\n"
2365 #~ "                              Các thành phần ngày và giờ định giới bằng "
2366 #~ "một\n"
2367 #~ "                              dấu cách đơn : 2006-08-07 12:34:56-06:00\n"
2368 #~ "  -s, --set=CHUỖI           đặt thời gian theo mẫu của CHUỖI\n"
2369 #~ "  -u, --utc, --universal    in ra hay đặt Thời gian Quốc tế\n"
2370
2371 #~ msgid ""
2372 #~ "\n"
2373 #~ "FORMAT controls the output.  The only valid option for the second form\n"
2374 #~ "specifies Coordinated Universal Time.  Interpreted sequences are:\n"
2375 #~ "\n"
2376 #~ "  %%   a literal %\n"
2377 #~ "  %a   locale's abbreviated weekday name (e.g., Sun)\n"
2378 #~ msgstr ""
2379 #~ "\n"
2380 #~ "ĐỊNH_DẠNG điều khiển kết quả in ra.  Tùy chọn đúng duy nhất cho dạng\n"
2381 #~ "thứ hai chỉ ra Thời gian Quốc tế.  Các chuỗi được biên dịch:\n"
2382 #~ "\n"
2383 #~ "  %%   một chữ cái %\n"
2384 #~ "  %a   tên viết tắt của ngày trong tuần của miền địa phương (Th 3..CN)\n"
2385
2386 #~ msgid ""
2387 #~ "  %A   locale's full weekday name (e.g., Sunday)\n"
2388 #~ "  %b   locale's abbreviated month name (e.g., Jan)\n"
2389 #~ "  %B   locale's full month name (e.g., January)\n"
2390 #~ "  %c   locale's date and time (e.g., Thu Mar  3 23:05:25 2005)\n"
2391 #~ msgstr ""
2392 #~ "  %A   tên đầy đủ của ngày trong tuần của miền địa phương (Thứ hai..Chủ "
2393 #~ "nhật)\n"
2394 #~ "  %b   tên ngắn gọn của các tháng của miền địa phương (Thg 1..Thg 12)\n"
2395 #~ "  %B   tên đầy đủ của các tháng của miền địa phương (Tháng một..Tháng "
2396 #~ "mười hai)\n"
2397 #~ "  %c   thời gian và ngày của miền địa phương (v.d. 14:36:33 MSD Thứ ba  "
2398 #~ "26 Thg 4 2005)\n"
2399
2400 #~ msgid ""
2401 #~ "  %C   century; like %Y, except omit last two digits (e.g., 21)\n"
2402 #~ "  %d   day of month (e.g, 01)\n"
2403 #~ "  %D   date; same as %m/%d/%y\n"
2404 #~ "  %e   day of month, space padded; same as %_d\n"
2405 #~ msgstr ""
2406 #~ "  %C   thế kỷ (năm chia cho 100 và rút gọn thành số nguyên) [00-99]\n"
2407 #~ "         giống như %Y, trừ bỏ quên hai chữ số cuối cùng (v.d. 21)\n"
2408 #~ "  %d   ngày của tháng (01..31)\n"
2409 #~ "  %D   ngày (giống như %m/%d/%y)\n"
2410 #~ "  %e   ngày của tháng, để trống thay cho việc dùng 0 ( 1..31), giống như %"
2411 #~ "_d\n"
2412
2413 #~ msgid ""
2414 #~ "  %F   full date; same as %Y-%m-%d\n"
2415 #~ "  %g   last two digits of year of ISO week number (see %G)\n"
2416 #~ "  %G   year of ISO week number (see %V); normally useful only with %V\n"
2417 #~ msgstr ""
2418 #~ "  %F   ngày tháng đầy đủ (giống như %Y-%m-%d\n"
2419 #~ "  %g   hai chữ số cuối cùng của năm của số thứ tự tuần ISO (xem %G)\n"
2420 #~ "  %G   năm của số thứ tự tuần ISO (xem %V); thường chỉ có ích cùng với %"
2421 #~ "V\n"
2422
2423 #~ msgid ""
2424 #~ "  %h   same as %b\n"
2425 #~ "  %H   hour (00..23)\n"
2426 #~ "  %I   hour (01..12)\n"
2427 #~ "  %j   day of year (001..366)\n"
2428 #~ msgstr ""
2429 #~ "  %h   giống như %b\n"
2430 #~ "  %H   giờ (00..23)\n"
2431 #~ "  %I   giờ (01..12)\n"
2432 #~ "  %j   ngày của năm (001..366)\n"
2433
2434 #~ msgid ""
2435 #~ "  %k   hour ( 0..23)\n"
2436 #~ "  %l   hour ( 1..12)\n"
2437 #~ "  %m   month (01..12)\n"
2438 #~ "  %M   minute (00..59)\n"
2439 #~ msgstr ""
2440 #~ "  %k   giờ ( 0..23)\n"
2441 #~ "  %l   giờ ( 1..12)\n"
2442 #~ "  %m   tháng (01..12)\n"
2443 #~ "  %M   phút (00..59)\n"
2444
2445 #~ msgid ""
2446 #~ "  %n   a newline\n"
2447 #~ "  %N   nanoseconds (000000000..999999999)\n"
2448 #~ "  %p   locale's equivalent of either AM or PM; blank if not known\n"
2449 #~ "  %P   like %p, but lower case\n"
2450 #~ "  %r   locale's 12-hour clock time (e.g., 11:11:04 PM)\n"
2451 #~ "  %R   24-hour hour and minute; same as %H:%M\n"
2452 #~ "  %s   seconds since 1970-01-01 00:00:00 UTC\n"
2453 #~ msgstr ""
2454 #~ "  %n   một dòng mới\n"
2455 #~ "  %N   nanô-giây (000000000..999999999)\n"
2456 #~ "  %p   chỉ ra AM hoặc PM viết hoa của miền địa phương (không rõ thì "
2457 #~ "rỗng)\n"
2458 #~ "  %P   chỉ ra am hoặc pm viết thường của miền địa phương (không rõ thì "
2459 #~ "rỗng)\n"
2460 #~ "  %r   thời gian, tính theo 12 giờ, của miền địa phương (v.d. 11:11:04 "
2461 #~ "CH)\n"
2462 #~ "  %R   thời gian, tính theo 24 giờ (giống như %H:%M)\n"
2463 #~ "  %s   số giây kể từ 1970-01-01 00:00:00 UTC (một sự mở rộng GNU)\n"
2464
2465 #~ msgid ""
2466 #~ "  %S   second (00..60)\n"
2467 #~ "  %t   a tab\n"
2468 #~ "  %T   time; same as %H:%M:%S\n"
2469 #~ "  %u   day of week (1..7); 1 is Monday\n"
2470 #~ msgstr ""
2471 #~ "  %S   giây (00..60); cần 60 để thích hợp với giây nhảy qua phút khác\n"
2472 #~ "  %t   khoảng tab ngang\n"
2473 #~ "  %T   thời gian (giống như %H:%M:%S)\n"
2474 #~ "  %u   ngày của tuần (1..7);  1 tương ứng với Thứ Hai\n"
2475
2476 #~ msgid ""
2477 #~ "  %U   week number of year, with Sunday as first day of week (00..53)\n"
2478 #~ "  %V   ISO week number, with Monday as first day of week (01..53)\n"
2479 #~ "  %w   day of week (0..6); 0 is Sunday\n"
2480 #~ "  %W   week number of year, with Monday as first day of week (00..53)\n"
2481 #~ msgstr ""
2482 #~ "  %U   số thứ tự của tuần trong năm với Chủ Nhật là ngày đầu tuần "
2483 #~ "(00..53)\n"
2484 #~ "  %V   số thứ tự của tuần ISO với Thứ hai là ngày đầu tuần (01..53)\n"
2485 #~ "  %w   ngày trong tuần (0..6);  0 là Chủ Nhật\n"
2486 #~ "  %W   số thứ tự của tuần trong năm với Thứ Hai là ngày đầu tuần "
2487 #~ "(00..53)\n"
2488
2489 #~ msgid ""
2490 #~ "  %x   locale's date representation (e.g., 12/31/99)\n"
2491 #~ "  %X   locale's time representation (e.g., 23:13:48)\n"
2492 #~ "  %y   last two digits of year (00..99)\n"
2493 #~ "  %Y   year\n"
2494 #~ msgstr ""
2495 #~ "  %x   ngày theo quy định của miền địa phương (v.d. 22/10/07)\n"
2496 #~ "  %X   giờ theo quy định của miền địa phương (v.d. 23:13:48)\n"
2497 #~ "  %y   hai chữ số cuối cùng của năm (00..99)\n"
2498 #~ "  %Y   năm (v.d. 2007)\n"
2499
2500 #~ msgid ""
2501 #~ "  %z   +hhmm numeric timezone (e.g., -0400)\n"
2502 #~ "  %:z  +hh:mm numeric timezone (e.g., -04:00)\n"
2503 #~ "  %::z  +hh:mm:ss numeric time zone (e.g., -04:00:00)\n"
2504 #~ "  %:::z  numeric time zone with : to necessary precision (e.g., -04, "
2505 #~ "+05:30)\n"
2506 #~ "  %Z   alphabetic time zone abbreviation (e.g., EDT)\n"
2507 #~ "\n"
2508 #~ "By default, date pads numeric fields with zeroes.\n"
2509 #~ msgstr ""
2510 #~ "  %z   +hhmm mũi giờ thuộc số (v.d., +0930)\n"
2511 #~ "  %:z  +hh:mm mũi giờ thuộc số (v.d., +09:30)\n"
2512 #~ "  %::z  +hh:mm:ss mũi giờ thuộc số (v.d., +09:30:00)\n"
2513 #~ "  %:::z  mũi giờ thuộc số có « : » đến mức chính xác đã yêu cầu (v.d., -"
2514 #~ "04, +09:30)\n"
2515 #~ "  %Z   viết tắt mũi giờ theo abc (v.d., EDT, CST)\n"
2516 #~ "\n"
2517 #~ "Mặc định là ngày tháng đệm trường số bằng số không (v.d. 06).\n"
2518
2519 #~ msgid ""
2520 #~ "The following optional flags may follow `%':\n"
2521 #~ "\n"
2522 #~ "  -  (hyphen) do not pad the field\n"
2523 #~ "  _  (underscore) pad with spaces\n"
2524 #~ "  0  (zero) pad with zeros\n"
2525 #~ "  ^  use upper case if possible\n"
2526 #~ "  #  use opposite case if possible\n"
2527 #~ msgstr ""
2528 #~ "Theo « % » cũng có thể đặt những cờ này:\n"
2529 #~ "  -  (dấu gạch nối) đừng đệm trường\n"
2530 #~ "  _  (dấu gạch dưới) đệm trường bằng dấu cách\n"
2531 #~ "  0  (số không) đệm trường bằng số không\n"
2532 #~ "  ^  in ra chữ hoa nếu có thể\n"
2533 #~ "  #  in ra chữ đối diện nếu có thể\n"
2534
2535 #~ msgid ""
2536 #~ "\n"
2537 #~ "After any flags comes an optional field width, as a decimal number;\n"
2538 #~ "then an optional modifier, which is either\n"
2539 #~ "E to use the locale's alternate representations if available, or\n"
2540 #~ "O to use the locale's alternate numeric symbols if available.\n"
2541 #~ msgstr ""
2542 #~ "\n"
2543 #~ "Sau mỗi cờ cũng có thể đặt bề rộng trường (theo số thập phân);\n"
2544 #~ "rồi (cũng tùy chọn) sự sửa đổi, hoặc:\n"
2545 #~ "E    để dùng các sự đại diện xen kẽ của miền địa phương (néu có)\n"
2546 #~ "hoặc\n"
2547 #~ "O    để dùng các ký hiệu thuộc số xen kẽ của miền địa phương (néu có)\n"
2548
2549 #~ msgid "multiple output formats specified"
2550 #~ msgstr "đã chỉ ra nhiều định dạng kết quả"
2551
2552 #~ msgid "the options to specify dates for printing are mutually exclusive"
2553 #~ msgstr "những tùy chọn chỉ ra ngày để hiển thị loại trừ lẫn nhau"
2554
2555 #~ msgid "the options to print and set the time may not be used together"
2556 #~ msgstr ""
2557 #~ "những tùy chọn để in ra và đặt thời gian không sử dụng được cùng nhau"
2558
2559 #~ msgid ""
2560 #~ "the argument %s lacks a leading `+';\n"
2561 #~ "When using an option to specify date(s), any non-option\n"
2562 #~ "argument must be a format string beginning with `+'."
2563 #~ msgstr ""
2564 #~ "đối số « %s » thiếu dấu cộng « + » ở đầu;\n"
2565 #~ "Khi sử dụng một tùy chọn để chỉ ra (các) ngày, mỗi đối số\n"
2566 #~ "không tùy chọn phải là một chuỗi bắt đầu với dấu cộng."
2567
2568 #~ msgid "cannot set date"
2569 #~ msgstr "không đặt được ngày"
2570
2571 #~ msgid "time %s is out of range"
2572 #~ msgstr "thời gian %s vượt ra ngoài giới hạn"
2573
2574 #~ msgid "Filesystem    Type"
2575 #~ msgstr "Hệ thống tập tin  Kiểu"
2576
2577 #~ msgid "Filesystem        "
2578 #~ msgstr "Hệ thống tập tin        "
2579
2580 #~ msgid "    Inodes   IUsed   IFree IUse%%"
2581 #~ msgstr "    Inode   Idùng  ITrống %%IDùng"
2582
2583 #~ msgid "    Size  Used Avail Use%%"
2584 #~ msgstr "    Cỡ   Dùng  Còn  %%Dùng"
2585
2586 #~ msgid "     Size   Used  Avail Use%%"
2587 #~ msgstr "     Cỡ    Dùng   Còn  %%Dùng"
2588
2589 #~ msgid " %s-blocks      Used Available Capacity"
2590 #~ msgstr " Khối-%s      Dùng       Còn Khả năng"
2591
2592 #~ msgid " %4s-blocks      Used Available Use%%"
2593 #~ msgstr " Khối-%4s       Dùng       Còn %%Dùng"
2594
2595 #~ msgid " Mounted on\n"
2596 #~ msgstr " Đã gắn vào\n"
2597
2598 #~ msgid "cannot get current directory"
2599 #~ msgstr "không lấy được thư mục hiện thời"
2600
2601 #~ msgid "cannot change to directory %s"
2602 #~ msgstr "không chuyển đổi được sang thư mục %s"
2603
2604 #~ msgid "cannot stat current directory (now %s)"
2605 #~ msgstr "không lấy được trạng thái về thư mục hiện thời (bây giờ %s)"
2606
2607 #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
2608 #~ msgstr "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... [TẬP_TIN]...\n"
2609
2610 #~ msgid ""
2611 #~ "Show information about the file system on which each FILE resides,\n"
2612 #~ "or all file systems by default.\n"
2613 #~ "\n"
2614 #~ msgstr ""
2615 #~ "Hiển thị thông tin về hệ thống tập tin chứa mỗi TẬP_TIN,\n"
2616 #~ "hoặc tất cả các tập tin theo mặc định.\n"
2617 #~ "\n"
2618
2619 #~ msgid ""
2620 #~ "  -a, --all             include dummy file systems\n"
2621 #~ "  -B, --block-size=SIZE  use SIZE-byte blocks\n"
2622 #~ "  -h, --human-readable  print sizes in human readable format (e.g., 1K "
2623 #~ "234M 2G)\n"
2624 #~ "  -H, --si              likewise, but use powers of 1000 not 1024\n"
2625 #~ msgstr ""
2626 #~ "  -a, --all             gồm cả những hệ thống tập tin giả\n"
2627 #~ "  -B, --block-size=CỠ   dùng khối kích cỡ CỠ byte\n"
2628 #~ "  -h, --human-readable  hiện kích cỡ ở dạng dễ đọc (v.d. 1K 234M 9G)\n"
2629 #~ "  -H, --si              như trên nhưng dùng 1000 lũy thừa thay cho 1024\n"
2630
2631 #~ msgid ""
2632 #~ "  -i, --inodes          list inode information instead of block usage\n"
2633 #~ "  -k                    like --block-size=1K\n"
2634 #~ "  -l, --local           limit listing to local file systems\n"
2635 #~ "      --no-sync         do not invoke sync before getting usage info "
2636 #~ "(default)\n"
2637 #~ msgstr ""
2638 #~ "  -i, --inodes          liêt kê thông tin về inode thay cho sử dụng khối\n"
2639 #~ "  -k                    giống như « --block-size=1K »\n"
2640 #~ "  -l, --local           chỉ liệt kê hệ thống tập tin cục bộ\n"
2641 #~ "      --no-sync         không gọi sync trước khi lấy thông tin sử dụng "
2642 #~ "(mặc định)\n"
2643
2644 #~ msgid ""
2645 #~ "  -P, --portability     use the POSIX output format\n"
2646 #~ "      --sync            invoke sync before getting usage info\n"
2647 #~ "  -t, --type=TYPE       limit listing to file systems of type TYPE\n"
2648 #~ "  -T, --print-type      print file system type\n"
2649 #~ "  -x, --exclude-type=TYPE   limit listing to file systems not of type "
2650 #~ "TYPE\n"
2651 #~ "  -v                    (ignored)\n"
2652 #~ msgstr ""
2653 #~ "  -P, --portability     sử dụng định dạng kết quả POSIX\n"
2654 #~ "      --sync            gọi sync trước khi lấy thông tin\n"
2655 #~ "  -t, --type=KIỂU       chỉ liệt kê các hệ thống tập tin KIỂU\n"
2656 #~ "  -T, --print-type      in ra kiểu hệ thống tập tin\n"
2657 #~ "  -x, --exclude-type=KIỂU  chỉ liệt kê các hệ thông tập tin không phải "
2658 #~ "KIỂU\n"
2659 #~ "  -v                    (bị lờ đi)\n"
2660
2661 #~ msgid ""
2662 #~ "\n"
2663 #~ "SIZE may be (or may be an integer optionally followed by) one of "
2664 #~ "following:\n"
2665 #~ "kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, and so on for G, T, P, E, Z, "
2666 #~ "Y.\n"
2667 #~ msgstr ""
2668 #~ "\n"
2669 #~ "CỠ có thể là (hoặc có thể là số nguyên đi trước) một trong:\n"
2670 #~ "kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, và tương tự với G, T, P, E, "
2671 #~ "Z, Y.\n"
2672
2673 #~ msgid "file system type %s both selected and excluded"
2674 #~ msgstr "dạng hệ thống tập tin %s đã được cả chọn và loại bỏ"
2675
2676 #~ msgid "Warning: "
2677 #~ msgstr "Cảnh báo : "
2678
2679 #~ msgid "cannot read table of mounted file systems"
2680 #~ msgstr "không đọc được bảng các hệ thông tập tin đã gắn"
2681
2682 #~ msgid "no file systems processed"
2683 #~ msgstr "không có hệ thống tập tin được xử lý"
2684
2685 #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]\n"
2686 #~ msgstr "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... [TẬP_TIN]\n"
2687
2688 #~ msgid ""
2689 #~ "Output commands to set the LS_COLORS environment variable.\n"
2690 #~ "\n"
2691 #~ "Determine format of output:\n"
2692 #~ "  -b, --sh, --bourne-shell    output Bourne shell code to set LS_COLORS\n"
2693 #~ "  -c, --csh, --c-shell        output C shell code to set LS_COLORS\n"
2694 #~ "  -p, --print-database        output defaults\n"
2695 #~ msgstr ""
2696 #~ "Đưa ra các câu lệnh đặt biên môi trường LS_COLORS.\n"
2697 #~ "\n"
2698 #~ "Nhận ra định dạng kết quả:\n"
2699 #~ "  -b, --sh, --bourne-shell    đưa ra mã trình bao Bourne đặt LS_COLORS\n"
2700 #~ "  -c, --csh, --c-shell        đưa ra mã trình bao C shell đặt LS_COLORS\n"
2701 #~ "  -p, --print-database        xuất các giá trị mặc định\n"
2702
2703 #~ msgid ""
2704 #~ "\n"
2705 #~ "If FILE is specified, read it to determine which colors to use for which\n"
2706 #~ "file types and extensions.  Otherwise, a precompiled database is used.\n"
2707 #~ "For details on the format of these files, run `dircolors --print-"
2708 #~ "database'.\n"
2709 #~ msgstr ""
2710 #~ "\n"
2711 #~ "Nếu chỉ ra TẬP_TIN, thì đọc nó để tìm ra màu nào sử dụng cho dạng tập "
2712 #~ "tin\n"
2713 #~ "và phần mở rộng tập tin nào.  Nếu không, sử dụng cơ sở dữ liệu đã biên\n"
2714 #~ "dịch từ trước.  Để xem chi tiết về định dạng của những tập tin này, chạy\n"
2715 #~ "« dircolors --print-database ».\n"
2716
2717 #~ msgid "%s:%lu: invalid line;  missing second token"
2718 #~ msgstr "%s:%lu: dòng sai;  thiếu hiệu bài thứ hai"
2719
2720 #~ msgid "%s:%lu: unrecognized keyword %s"
2721 #~ msgstr "%s:%lu: không nhận ra từ khóa %s"
2722
2723 #~ msgid "<internal>"
2724 #~ msgstr "<nội bộ>"
2725
2726 #~ msgid ""
2727 #~ "the options to output dircolors' internal database and\n"
2728 #~ "to select a shell syntax are mutually exclusive"
2729 #~ msgstr ""
2730 #~ "tùy chọn để đưa ra cơ sở dữ liệu nội bộ của dircolors và\n"
2731 #~ "tùy chọn để chọn một cú pháp trình bao loại trừ lẫn nhau"
2732
2733 #~ msgid "File operands cannot be combined with --print-database (-p)."
2734 #~ msgstr "Toán hạng tập tin không thể kết hợp với « --print-database » (-p)."
2735
2736 #~ msgid "no SHELL environment variable, and no shell type option given"
2737 #~ msgstr ""
2738 #~ "không có biến môi trường SHELL (trình bao), và không đưa ra tùy chọn kiểu "
2739 #~ "trình bao"
2740
2741 #~ msgid ""
2742 #~ "Usage: %s NAME\n"
2743 #~ "  or:  %s OPTION\n"
2744 #~ msgstr ""
2745 #~ "Sử dụng: %s TÊN\n"
2746 #~ "  hoặc:  %s TÙY_CHỌN\n"
2747
2748 #~ msgid ""
2749 #~ "Print NAME with its trailing /component removed; if NAME contains "
2750 #~ "no /'s,\n"
2751 #~ "output `.' (meaning the current directory).\n"
2752 #~ "\n"
2753 #~ msgstr ""
2754 #~ "In ra TÊN không có thành phần « / » ở đầu; nếu TÊN không chứa « / » nào,\n"
2755 #~ "thì in ra « . » (có nghĩa là thư mục hiện thời).\n"
2756 #~ "\n"
2757
2758 #~ msgid ""
2759 #~ "\n"
2760 #~ "Examples:\n"
2761 #~ "  %s /usr/bin/sort  Output \"/usr/bin\".\n"
2762 #~ "  %s stdio.h        Output \".\".\n"
2763 #~ msgstr ""
2764 #~ "\n"
2765 #~ "Thí dụ :\n"
2766 #~ "  %s /usr/bin/sort  Xuất « /usr/bin ».\n"
2767 #~ "  %s stdio.h        Xuất « . ».\n"
2768
2769 #~ msgid ""
2770 #~ "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
2771 #~ "  or:  %s [OPTION]... --files0-from=F\n"
2772 #~ msgstr ""
2773 #~ "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... [TẬP_TIN]...\n"
2774 #~ "  hoặc:  %s [TÙY_CHỌN]... --files0-from=F\n"
2775
2776 #~ msgid ""
2777 #~ "Summarize disk usage of each FILE, recursively for directories.\n"
2778 #~ "\n"
2779 #~ msgstr ""
2780 #~ "Tính tổng không gian đĩa mỗi TẬP_TIN sử dụng, đệ quy cho mỗi thư mục.\n"
2781 #~ "\n"
2782
2783 #~ msgid ""
2784 #~ "  -a, --all             write counts for all files, not just directories\n"
2785 #~ "      --apparent-size   print apparent sizes, rather than disk usage; "
2786 #~ "although\n"
2787 #~ "                          the apparent size is usually smaller, it may "
2788 #~ "be\n"
2789 #~ "                          larger due to holes in (`sparse') files, "
2790 #~ "internal\n"
2791 #~ "                          fragmentation, indirect blocks, and the like\n"
2792 #~ msgstr ""
2793 #~ "  -a, --all             ghi số đếm cho mọi tập tin, không chỉ thư mục\n"
2794 #~ "      --apparent-size   in ra kích cỡ hiển thị, thay cho sử dụng đĩa; mặc "
2795 #~ "dù\n"
2796 #~ "                          kích cỡ hiển thị thường nhỏ hơn, đôi khi nó\n"
2797 #~ "                          lớn hơn do các lỗ hổng trong tập tin (« sparse "
2798 #~ "»),\n"
2799 #~ "                          sự phân mảnh, khối gián tiếp, và tương tự\n"
2800
2801 #~ msgid ""
2802 #~ "  -B, --block-size=SIZE  use SIZE-byte blocks\n"
2803 #~ "  -b, --bytes           equivalent to `--apparent-size --block-size=1'\n"
2804 #~ "  -c, --total           produce a grand total\n"
2805 #~ "  -D, --dereference-args  dereference only symlinks that are listed on "
2806 #~ "the\n"
2807 #~ "                          command line\n"
2808 #~ msgstr ""
2809 #~ "  -B, --block-size=CỠ   dùng khối kích cỡ CỠ-byte\n"
2810 #~ "  -b, --bytes           tương đương « --apparent-size --block-size=1 »\n"
2811 #~ "  -c, --total           đưa ra một tổng tổng quát\n"
2812 #~ "  -D, --dereference-args  không theo liên kết mềm được liệt kê trên dòng "
2813 #~ "lệnh\n"
2814
2815 #~ msgid ""
2816 #~ "      --files0-from=F   summarize disk usage of the NUL-terminated file\n"
2817 #~ "                          names specified in file F\n"
2818 #~ "  -H                    like --si, but also evokes a warning; will soon\n"
2819 #~ "                          change to be equivalent to --dereference-args (-"
2820 #~ "D)\n"
2821 #~ "  -h, --human-readable  print sizes in human readable format (e.g., 1K "
2822 #~ "234M 2G)\n"
2823 #~ "      --si              like -h, but use powers of 1000 not 1024\n"
2824 #~ msgstr ""
2825 #~ "      --files0-from=F   tính tổng sử dụng đĩa của các tập tin có tên dừng "
2826 #~ "bởi\n"
2827 #~ "                          NUL chỉ ra trong tập tin F\n"
2828 #~ "  -H                    giống « --si », nhưng đồng thời đưa ra cảnh báo; "
2829 #~ "sẽ\n"
2830 #~ "                          sớm thay đổi để tương đương « --dereference-"
2831 #~ "args » (-D)\n"
2832 #~ "  -h, --human-readable  in kích cỡ với định dạng dễ đọc (v.d. 1K 234M "
2833 #~ "2G)\n"
2834 #~ "      --si              giống « -h », nhưng dùng 1000 lũy thừa thay cho "
2835 #~ "1024\n"
2836
2837 #~ msgid ""
2838 #~ "  -k                    like --block-size=1K\n"
2839 #~ "  -l, --count-links     count sizes many times if hard linked\n"
2840 #~ "  -m                    like --block-size=1M\n"
2841 #~ msgstr ""
2842 #~ "  -k                    giống « --block-size=1K »\n"
2843 #~ "  -l, --count-links     tính kích cỡ rất nhiều lần nếu có liên kết cứng\n"
2844 #~ "  -m                    giống « --block-size=1M »\n"
2845
2846 #~ msgid ""
2847 #~ "  -L, --dereference     dereference all symbolic links\n"
2848 #~ "  -P, --no-dereference  don't follow any symbolic links (this is the "
2849 #~ "default)\n"
2850 #~ "  -0, --null            end each output line with 0 byte rather than "
2851 #~ "newline\n"
2852 #~ "  -S, --separate-dirs   do not include size of subdirectories\n"
2853 #~ "  -s, --summarize       display only a total for each argument\n"
2854 #~ msgstr ""
2855 #~ "  -L, --dereference     không liên kết mọi liên kết mềm\n"
2856 #~ "  -P, --no-dereference  không đi theo liên kết mềm nào (đây là mặc định)\n"
2857 #~ "  -0, --null            kết thúc mỗi dòng kết quả bằng 0 byte thay cho "
2858 #~ "dòng mới\n"
2859 #~ "  -S, --separate-dirs   không thêm kích cơ của thư mục con\n"
2860 #~ "  -s, --summarize       chỉ hiển thị tổng số cho mỗi đối số\n"
2861
2862 #~ msgid ""
2863 #~ "  -x, --one-file-system  skip directories on different file systems\n"
2864 #~ "  -X FILE, --exclude-from=FILE  Exclude files that match any pattern in "
2865 #~ "FILE.\n"
2866 #~ "      --exclude=PATTERN  Exclude files that match PATTERN.\n"
2867 #~ "      --max-depth=N     print the total for a directory (or file, with --"
2868 #~ "all)\n"
2869 #~ "                          only if it is N or fewer levels below the "
2870 #~ "command\n"
2871 #~ "                          line argument;  --max-depth=0 is the same as\n"
2872 #~ "                          --summarize\n"
2873 #~ msgstr ""
2874 #~ "  -x, --one-file-system  bỏ qua thư mục trên hệ thống tập tin khác\n"
2875 #~ "  -X TẬP_TIN, --exclude-from=TẬP_TIN  bỏ những tập tin tương ứng với mẫu "
2876 #~ "trong TẬP_TIN\n"
2877 #~ "      --exclude=MẪU      nỏ những tập tin tương ứng MẪU\n"
2878 #~ "      --max-depth=N      in ra tổng số cho một thư mục (hoặc tập tin, với "
2879 #~ "« --all »)\n"
2880 #~ "                           chỉ nếu nó nằm ≤ N bậc dưới đối số dòng lệnh;\n"
2881 #~ "                           « --max-depth=0 » là tương tự như « --"
2882 #~ "summarize »\n"
2883
2884 #~ msgid ""
2885 #~ "      --time            show time of the last modification of any file in "
2886 #~ "the\n"
2887 #~ "                          directory, or any of its subdirectories\n"
2888 #~ "      --time=WORD       show time as WORD instead of modification time:\n"
2889 #~ "                          atime, access, use, ctime or status\n"
2890 #~ "      --time-style=STYLE  show times using style STYLE:\n"
2891 #~ "                          full-iso, long-iso, iso, +FORMAT\n"
2892 #~ "                          FORMAT is interpreted like `date'\n"
2893 #~ msgstr ""
2894 #~ "      --time            hiển thị giờ sửa đổi cuối cùng của bất cứ tập tin "
2895 #~ "nào\n"
2896 #~ "                          trong thư mục, hoặc của bất cứ thư mục con nào "
2897 #~ "của nó\n"
2898 #~ "      --time=TỪ         hiển thị giờ theo TỪ thay cho giờ sửa đổi:\n"
2899 #~ "                          • atime    giờ truy cập\n"
2900 #~ "                          • access   giờ truy cập\n"
2901 #~ "                          • use      giờ dùng\n"
2902 #~ "                          • ctime    giờ thay đổi inode\n"
2903 #~ "                          • status   giờ lấy trạng thái\n"
2904 #~ "      --time-style=KIỂU_DÁNG  hiển thị giờ theo kiểu dáng KIỂU_DÁNG:\n"
2905 #~ "                                • full-iso   ISO đầy đủ\n"
2906 #~ "                                • long-iso   ISO dài\n"
2907 #~ "                                • iso        ISO\n"
2908 #~ "                                • +ĐỊNH_DẠNG\n"
2909 #~ "                              ĐỊNH_DẠNG được giải thích như « date »\n"
2910
2911 #~ msgid "total"
2912 #~ msgstr "tổng"
2913
2914 #~ msgid ""
2915 #~ "WARNING: use --si, not -H; the meaning of the -H option will soon\n"
2916 #~ "change to be the same as that of --dereference-args (-D)"
2917 #~ msgstr ""
2918 #~ "CẢNH BÁO : dùng « --si », đừng dùng « -H »;\n"
2919 #~ "ý nghĩa của tùy chọn « -H » sẽ sớm thay đổi\n"
2920 #~ "để giống với « --dereference-args » (-D)"
2921
2922 #~ msgid "invalid maximum depth %s"
2923 #~ msgstr "sai độ sâu tối đa %s"
2924
2925 #~ msgid "the --megabytes option is deprecated; use -m instead"
2926 #~ msgstr "tùy chọn « --megabytes » bị phản đối: dùng « -m » để thay thế"
2927
2928 #~ msgid "cannot both summarize and show all entries"
2929 #~ msgstr "không thể đồng thời tóm tắt, và hiển thị mọi mục"
2930
2931 #~ msgid "warning: summarizing is the same as using --max-depth=0"
2932 #~ msgstr "cảnh báo : tóm tắt là giống với sử dụng « --max-depth=0 »"
2933
2934 #~ msgid "warning: summarizing conflicts with --max-depth=%lu"
2935 #~ msgstr "cảnh báo : tóm tắt xung đột với « --max-depth=%lu »"
2936
2937 #~ msgid "File operands cannot be combined with --files0-from."
2938 #~ msgstr "Toán hạng tập tin không thể kết hợp với « --file0-from »."
2939
2940 #~ msgid "cannot read file names from %s"
2941 #~ msgstr "không đọc được tên tập tin từ %s"
2942
2943 #~ msgid "when reading file names from stdin, no file name of %s allowed"
2944 #~ msgstr ""
2945 #~ "đọc các tên tập tin từ đầu vào tiêu chuẩn thì không cho phép tên tập tin %"
2946 #~ "s"
2947
2948 #~ msgid "invalid zero-length file name"
2949 #~ msgstr "sai tên tập tin chiều dài bằng không"
2950
2951 #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... [STRING]...\n"
2952 #~ msgstr "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... [CHUỖI]...\n"
2953
2954 #~ msgid ""
2955 #~ "Echo the STRING(s) to standard output.\n"
2956 #~ "\n"
2957 #~ "  -n             do not output the trailing newline\n"
2958 #~ msgstr ""
2959 #~ "Hiển thị CHUỖI ra đầu ra tiêu chuẩn.\n"
2960 #~ "\n"
2961 #~ "  -n             không in ra ký tự dòng mới đi theo\n"
2962
2963 #~ msgid ""
2964 #~ "  -e             enable interpretation of backslash escapes (default)\n"
2965 #~ "  -E             disable interpretation of backslash escapes\n"
2966 #~ msgstr ""
2967 #~ "  -e             hiệu lực khả năng biên dịch ký tự thoát xuyệc ngược (mặc "
2968 #~ "định)\n"
2969 #~ "  -E             tắt khả năng biên dịch ký tự thoát xuyệc ngược\n"
2970
2971 #~ msgid ""
2972 #~ "\n"
2973 #~ "If -e is in effect, the following sequences are recognized:\n"
2974 #~ "\n"
2975 #~ "  \\0NNN   the character whose ASCII code is NNN (octal)\n"
2976 #~ "  \\\\     backslash\n"
2977 #~ "  \\a     alert (BEL)\n"
2978 #~ "  \\b     backspace\n"
2979 #~ msgstr ""
2980 #~ "\n"
2981 #~ "Nếu « -e » hoạt động, thì nhận ra những chuỗi sau :\n"
2982 #~ "\n"
2983 #~ "  \\0NNN   ký tự có mã ASCII là NNN (bát phân)\n"
2984 #~ "  \\\\     xuyệc ngược\n"
2985 #~ "  \\a     cảnh giác (BEL)\n"
2986 #~ "  \\b     xoá lùi\n"
2987
2988 #~ msgid ""
2989 #~ "  \\c     suppress trailing newline\n"
2990 #~ "  \\f     form feed\n"
2991 #~ "  \\n     new line\n"
2992 #~ "  \\r     carriage return\n"
2993 #~ "  \\t     horizontal tab\n"
2994 #~ "  \\v     vertical tab\n"
2995 #~ msgstr ""
2996 #~ "  \\c     bỏ đi ký tự dòng mới đi theo\n"
2997 #~ "  \\f     thụt dòng\n"
2998 #~ "  \\n     dòng mới\n"
2999 #~ "  \\r     dấu enter\n"
3000 #~ "  \\t     tab ngang\n"
3001 #~ "  \\v     tab dọc\n"
3002
3003 #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... [-] [NAME=VALUE]... [COMMAND [ARG]...]\n"
3004 #~ msgstr "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... [-] [TÊN=GIÁ_TRỊ]... [LỆNH [ĐỐI_SỐ]...]\n"
3005
3006 #~ msgid ""
3007 #~ "Set each NAME to VALUE in the environment and run COMMAND.\n"
3008 #~ "\n"
3009 #~ "  -i, --ignore-environment   start with an empty environment\n"
3010 #~ "  -u, --unset=NAME           remove variable from the environment\n"
3011 #~ msgstr ""
3012 #~ "Đặt mỗi GIÁ_TRỊ cho TÊN trong môi trường và chạy câu LỆNH.\n"
3013 #~ "\n"
3014 #~ "  -i, --ignore-environment   bắt đầu với một môi trường rỗng\n"
3015 #~ "  -u, --unset=TÊN            xóa biến TÊN khỏi môi trường\n"
3016
3017 #~ msgid ""
3018 #~ "\n"
3019 #~ "A mere - implies -i.  If no COMMAND, print the resulting environment.\n"
3020 #~ msgstr ""
3021 #~ "\n"
3022 #~ "Một « - » nghĩa là « -i ».  Nếu không có câu LỆNH, thì in ra môi trường "
3023 #~ "kết quả.\n"
3024
3025 #~ msgid ""
3026 #~ "Convert tabs in each FILE to spaces, writing to standard output.\n"
3027 #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
3028 #~ "\n"
3029 #~ msgstr ""
3030 #~ "Chuyển đổi tab trong mỗi TẬP_TIN thành khoảng trắng, ghi ra đầu ra tiêu "
3031 #~ "chuẩn.\n"
3032 #~ "Khi không có TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là « - », đọc đầu vào tiêu chuẩn.\n"
3033 #~ "\n"
3034
3035 #~ msgid ""
3036 #~ "  -i, --initial       do not convert tabs after non blanks\n"
3037 #~ "  -t, --tabs=NUMBER   have tabs NUMBER characters apart, not 8\n"
3038 #~ msgstr ""
3039 #~ "  -i, --initial         không chuyển đổi tab nằm sau ký tự không phải "
3040 #~ "trống\n"
3041 #~ "  -t, --tabs=SỐ         dùng SỐ cho số ký tự của tab, không phải 8\n"
3042
3043 #~ msgid ""
3044 #~ "  -t, --tabs=LIST     use comma separated list of explicit tab positions\n"
3045 #~ msgstr ""
3046 #~ "  -t, --tabs=DANH_SÁCH  dùng danh sách các vị trí chính xác của tab (phân "
3047 #~ "cách bởi dấu phẩy)\n"
3048
3049 #~ msgid "tab stop is too large %s"
3050 #~ msgstr "chiều dài tab là quá lớn %s"
3051
3052 #~ msgid "tab size contains invalid character(s): %s"
3053 #~ msgstr "kích cỡ tab chứa ký tự không cho phép: %s"
3054
3055 #~ msgid "tab size cannot be 0"
3056 #~ msgstr "kích cỡ tab không thể là 0"
3057
3058 #~ msgid "tab sizes must be ascending"
3059 #~ msgstr "kích cỡ tab phải tăng dần"
3060
3061 #~ msgid "input line is too long"
3062 #~ msgstr "dòng nhập vào quá dài"
3063
3064 #~ msgid ""
3065 #~ "Usage: %s EXPRESSION\n"
3066 #~ "  or:  %s OPTION\n"
3067 #~ msgstr ""
3068 #~ "Sử dụng: %s BIỂU_THỨC\n"
3069 #~ "  hoặc:  %s TÙY_CHỌN\n"
3070
3071 #~ msgid ""
3072 #~ "\n"
3073 #~ "Print the value of EXPRESSION to standard output.  A blank line below\n"
3074 #~ "separates increasing precedence groups.  EXPRESSION may be:\n"
3075 #~ "\n"
3076 #~ "  ARG1 | ARG2       ARG1 if it is neither null nor 0, otherwise ARG2\n"
3077 #~ "\n"
3078 #~ "  ARG1 & ARG2       ARG1 if neither argument is null or 0, otherwise 0\n"
3079 #~ msgstr ""
3080 #~ "\n"
3081 #~ "In giá trị của BIỂU_THỨC ra đầu ra tiêu chuẩn.  Một dòng trắng ở dưới\n"
3082 #~ "phân cách các nhóm có quyền ưu tiên tăng dần.  BIỂU_THỨC có thể là:\n"
3083 #~ "\n"
3084 #~ "  ĐỐI_SỐ1 | ĐỐI_SỐ2   ĐỐI_SỐ1 nếu nó không phải rỗng hoặc 0, nếu không "
3085 #~ "thì ĐỐI_SỐ2\n"
3086 #~ "\n"
3087 #~ "  ĐỐI_SỐ1 & ĐỐI_SỐ2   ĐỐI_SỐ1 nếu mỗi đối số không phải rỗng hay 0, ngược "
3088 #~ "lại thì 0\n"
3089
3090 #~ msgid ""
3091 #~ "\n"
3092 #~ "  ARG1 < ARG2       ARG1 is less than ARG2\n"
3093 #~ "  ARG1 <= ARG2      ARG1 is less than or equal to ARG2\n"
3094 #~ "  ARG1 = ARG2       ARG1 is equal to ARG2\n"
3095 #~ "  ARG1 != ARG2      ARG1 is unequal to ARG2\n"
3096 #~ "  ARG1 >= ARG2      ARG1 is greater than or equal to ARG2\n"
3097 #~ "  ARG1 > ARG2       ARG1 is greater than ARG2\n"
3098 #~ msgstr ""
3099 #~ "\n"
3100 #~ "  ĐỐI_SỐ1 < ĐỐI_SỐ2       ĐỐI_SỐ1 nhỏ hơn ĐỐI_SỐ2\n"
3101 #~ "  ĐỐI_SỐ1 <= ĐỐI_SỐ2      ĐỐI_SỐ1 nhỏ hơn hoặc bằng ĐỐI_SỐ2\n"
3102 #~ "  ĐỐI_SỐ1 = ĐỐI_SỐ2       ĐỐI_SỐ1 bằng ĐỐI_SỐ2\n"
3103 #~ "  ĐỐI_SỐ1 != ĐỐI_SỐ2      ĐỐI_SỐ1 khác ĐỐI_SỐ2\n"
3104 #~ "  ĐỐI_SỐ1 >= ĐỐI_SỐ2      ĐỐI_SỐ1 lớn hơn hoặc bằng ĐỐI_SỐ2\n"
3105 #~ "  ĐỐI_SỐ1 > ĐỐI_SỐ2       ĐỐI_SỐ1 lớn hơn ĐỐI_SỐ2\n"
3106
3107 #~ msgid ""
3108 #~ "\n"
3109 #~ "  ARG1 + ARG2       arithmetic sum of ARG1 and ARG2\n"
3110 #~ "  ARG1 - ARG2       arithmetic difference of ARG1 and ARG2\n"
3111 #~ msgstr ""
3112 #~ "\n"
3113 #~ "  ĐỐI_SỐ1 + ĐỐI_SỐ2       tổng số học của ĐỐI_SỐ1 và ĐỐI_SỐ2\n"
3114 #~ "  ĐỐI_SỐ1 - ĐỐI_SỐ2       hiệu số học của ĐỐI_SỐ1 và ĐỐI_SỐ2\n"
3115
3116 #~ msgid ""
3117 #~ "\n"
3118 #~ "  ARG1 * ARG2       arithmetic product of ARG1 and ARG2\n"
3119 #~ "  ARG1 / ARG2       arithmetic quotient of ARG1 divided by ARG2\n"
3120 #~ "  ARG1 % ARG2       arithmetic remainder of ARG1 divided by ARG2\n"
3121 #~ msgstr ""
3122 #~ "\n"
3123 #~ "  ĐỐI_SỐ1 * ĐỐI_SỐ2       tích số học của ĐỐI_SỐ1 và ĐỐI_SỐ2\n"
3124 #~ "  ĐỐI_SỐ1 / ĐỐI_SỐ2       thương số học của ĐỐI_SỐ1 chia cho ĐỐI_SỐ2\n"
3125 #~ "  ĐỐI_SỐ1 % ĐỐI_SỐ2       phần dư khi ĐỐI_SỐ1 chia cho ĐỐI_SỐ2\n"
3126
3127 #~ msgid ""
3128 #~ "\n"
3129 #~ "  STRING : REGEXP   anchored pattern match of REGEXP in STRING\n"
3130 #~ "\n"
3131 #~ "  match STRING REGEXP        same as STRING : REGEXP\n"
3132 #~ "  substr STRING POS LENGTH   substring of STRING, POS counted from 1\n"
3133 #~ "  index STRING CHARS         index in STRING where any CHARS is found, or "
3134 #~ "0\n"
3135 #~ "  length STRING              length of STRING\n"
3136 #~ msgstr ""
3137 #~ "\n"
3138 #~ "  CHUỖI : BTCQ   đánh dấu tương ứng của BTCQ trong CHUỖI\n"
3139 #~ "\n"
3140 #~ "  match CHUỖI BTCQ         giống như CHUỖI : BTCQ\n"
3141 #~ "  substr CHUỖI VỊ_TRÍ DÀI  chuỗi con của CHUỖI, VỊ_TRÍ đếm từ 1\n"
3142 #~ "  index CHUỖI KÝ_TỰ        chỉ mục trong CHUỖI ở đó tìm thấy KÝ_TỰ, hoặc "
3143 #~ "0\n"
3144 #~ "  length CHUỖI             chiều dài CHUỖI\n"
3145
3146 #~ msgid ""
3147 #~ "  + TOKEN                    interpret TOKEN as a string, even if it is "
3148 #~ "a\n"
3149 #~ "                               keyword like `match' or an operator like "
3150 #~ "`/'\n"
3151 #~ "\n"
3152 #~ "  ( EXPRESSION )             value of EXPRESSION\n"
3153 #~ msgstr ""
3154 #~ "  + HIỆU_BÀI               hiểu HIỆU_BÀI như một chuỗi, thậm chí cả khi "
3155 #~ "nó\n"
3156 #~ "                             là một từ khóa như « match » hay một toán tử "
3157 #~ "như « / »\n"
3158 #~ "\n"
3159 #~ "  ( BIỂU_THỨC )            giá trị của BIỂU_THỨC\n"
3160
3161 #~ msgid ""
3162 #~ "\n"
3163 #~ "Beware that many operators need to be escaped or quoted for shells.\n"
3164 #~ "Comparisons are arithmetic if both ARGs are numbers, else "
3165 #~ "lexicographical.\n"
3166 #~ "Pattern matches return the string matched between \\( and \\) or null; "
3167 #~ "if\n"
3168 #~ "\\( and \\) are not used, they return the number of characters matched or "
3169 #~ "0.\n"
3170 #~ msgstr ""
3171 #~ "\n"
3172 #~ "Cần biết rằng rất nhiều toán tử cần đặt sau ký tự thoát hoặc trong dấu "
3173 #~ "ngoặc\n"
3174 #~ "khi gõ vào trong trình bao.\n"
3175 #~ "So sánh sẽ là số học nếu cả hai ĐỐI_SỐ đều là số, nếu không sẽ là so sánh "
3176 #~ "nghĩa từ.\n"
3177 #~ "Khớp mẫu sẽ trả lại chuỗi tương ứng giữa « \\( » và « \\) » hoặc rỗng.\n"
3178 #~ "Nếu không dùng « \\( » và « \\) », chúng sẽ trả lại số ký tự tương ứng "
3179 #~ "hoặc 0.\n"
3180
3181 #~ msgid ""
3182 #~ "\n"
3183 #~ "Exit status is 0 if EXPRESSION is neither null nor 0, 1 if EXPRESSION is "
3184 #~ "null\n"
3185 #~ "or 0, 2 if EXPRESSION is syntactically invalid, and 3 if an error "
3186 #~ "occurred.\n"
3187 #~ msgstr ""
3188 #~ "\n"
3189 #~ "Trạng thái thoát là:\n"
3190 #~ " • 0 nếu BIỂU_THỨC không phải rỗng hoặc 0.\n"
3191 #~ " • 1 nếu BIỂU_THỨC là rỗng hoặc 0\n"
3192 #~ " • 2 nếu BIỂU_THỨC sai cú pháp\n"
3193 #~ " • 3 nếu gặp lỗi.\n"
3194
3195 #~ msgid "syntax error"
3196 #~ msgstr "lỗi cú pháp"
3197
3198 #~ msgid "error in regular expression matcher"
3199 #~ msgstr "lỗi trong hàm khớp biểu thức chính quy"
3200
3201 #~ msgid "non-numeric argument"
3202 #~ msgstr "đối số không phải thuộc số"
3203
3204 #~ msgid "division by zero"
3205 #~ msgstr "chia cho không"
3206
3207 #~ msgid ""
3208 #~ "Usage: %s [NUMBER]...\n"
3209 #~ "  or:  %s OPTION\n"
3210 #~ msgstr ""
3211 #~ "Sử dụng: %s [SỐ]...\n"
3212 #~ "  hoặc:  %s TÙY_CHỌN\n"
3213
3214 #~ msgid ""
3215 #~ "Print the prime factors of each NUMBER.\n"
3216 #~ "\n"
3217 #~ msgstr "In ra ước số chính của mỗi SỐ.\n"
3218
3219 #~ msgid ""
3220 #~ "\n"
3221 #~ "Print the prime factors of all specified integer NUMBERs.  If no "
3222 #~ "arguments\n"
3223 #~ "are specified on the command line, they are read from standard input.\n"
3224 #~ msgstr ""
3225 #~ "\n"
3226 #~ "  In ra các nhân số nguyên tố của mọi số nguyên SỐ.  Nếu không có đối số\n"
3227 #~ "  chỉ ra trên dòng lệnh, thì đọc chúng từ đầu vào tiêu chuẩn.\n"
3228
3229 #~ msgid "%s is too large"
3230 #~ msgstr "%s là quá lớn"
3231
3232 #~ msgid "%s is not a valid positive integer"
3233 #~ msgstr "%s không phải là một số nguyên dương hợp lệ"
3234
3235 #~ msgid "Usage: %s [-DIGITS] [OPTION]... [FILE]...\n"
3236 #~ msgstr "Sử dụng: %s [-CHỮ_SỐ] [TÙY_CHỌN]... [TẬP_TIN]...\n"
3237
3238 #~ msgid ""
3239 #~ "Reformat each paragraph in the FILE(s), writing to standard output.\n"
3240 #~ "If no FILE or if FILE is `-', read standard input.\n"
3241 #~ "\n"
3242 #~ msgstr ""
3243 #~ "Định dạng lại mỗi đoạn văn trong (các) TẬP_TIN, ghi ra đầu ra tiêu "
3244 #~ "chuẩn.\n"
3245 #~ "Nếu không có TẬP_TIN hoặc khi TẬP_TIN là « - », đọc đầu vào tiêu chuẩn.\n"
3246 #~ "\n"
3247
3248 #~ msgid ""
3249 #~ "  -c, --crown-margin        preserve indentation of first two lines\n"
3250 #~ "  -p, --prefix=STRING       reformat only lines beginning with STRING,\n"
3251 #~ "                              reattaching the prefix to reformatted "
3252 #~ "lines\n"
3253 #~ "  -s, --split-only          split long lines, but do not refill\n"
3254 #~ msgstr ""
3255 #~ "  -c, --crown-margin        giữ khoảng thụt dòng của hai dòng đầu tiên\n"
3256 #~ "  -p, --prefix=CHUỖI        chỉ định dạng lại những dòng bắt đầu với "
3257 #~ "CHUỖI,\n"
3258 #~ "                              gán lại chuỗi tiền tố đó vào dòng đã định "
3259 #~ "dạng lại\n"
3260 #~ "  -s, --split-only          chia những dòng dài, nhưng không điền lại\n"
3261
3262 #~ msgid ""
3263 #~ "  -t, --tagged-paragraph    indentation of first line different from "
3264 #~ "second\n"
3265 #~ "  -u, --uniform-spacing     one space between words, two after sentences\n"
3266 #~ "  -w, --width=WIDTH         maximum line width (default of 75 columns)\n"
3267 #~ msgstr ""
3268 #~ "  -t, --tagged-paragraph    thụt dòng đầu tiên khác với dòng thứ hai\n"
3269 #~ "  -u, --uniform-spacing     một khoảng trống giữa các từ, hai giữa các "
3270 #~ "câu\n"
3271 #~ "  -w, --width=RỘNG          bề rộng dòng tối đa (mặc định là 75 cột)\n"
3272
3273 #~ msgid ""
3274 #~ "invalid option -- %c; -WIDTH is recognized only when it is the first\n"
3275 #~ "option; use -w N instead"
3276 #~ msgstr ""
3277 #~ "tùy chọn sai « -- %c »; « -WIDTH » chỉ nhận ra khi nó là tùy chọn đầu "
3278 #~ "tiên;\n"
3279 #~ "dùng « -w N » (N là số) để thay thế"
3280
3281 #~ msgid "invalid width: %s"
3282 #~ msgstr "bề rộng sai: %s"
3283
3284 #~ msgid ""
3285 #~ "Wrap input lines in each FILE (standard input by default), writing to\n"
3286 #~ "standard output.\n"
3287 #~ "\n"
3288 #~ msgstr ""
3289 #~ "Ngắt dòng đưa vào của mỗi TẬP_TIN (đầu vào tiêu chuẩn theo mặc định),\n"
3290 #~ "ghi ra đầu ra tiêu chuẩn.\n"
3291 #~ "\n"
3292
3293 #~ msgid ""
3294 #~ "  -b, --bytes         count bytes rather than columns\n"
3295 #~ "  -s, --spaces        break at spaces\n"
3296 #~ "  -w, --width=WIDTH   use WIDTH columns instead of 80\n"
3297 #~ msgstr ""
3298 #~ "  -b, --bytes         đếm byte thay cho cột\n"
3299 #~ "  -s, --spaces        ngắt dòng ở khoảng trắng\n"
3300 #~ "  -w, --width=RỘNG    dùng RỘNG cột thay cho 80\n"
3301
3302 #~ msgid "invalid number of columns: %s"
3303 #~ msgstr "sai số cột: %s"
3304
3305 #~ msgid "failed to get groups for user %s"
3306 #~ msgstr "lỗi lấy các nhóm cho người dùng %s"
3307
3308 #~ msgid "failed to get groups for the current process"
3309 #~ msgstr "lỗi lấy các nhóm cho tiến trình hiện thời"
3310
3311 #~ msgid "cannot find name for group ID %lu"
3312 #~ msgstr "không tìm thấy tên cho nhóm ID %lu"
3313
3314 #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... [USERNAME]\n"
3315 #~ msgstr "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... [TÊN_NGƯỜI_DÙNG]\n"
3316
3317 #~ msgid ""
3318 #~ "Print information for USERNAME or, if no USERNAME is specified,\n"
3319 #~ "the current process (which is different if the groups database has "
3320 #~ "changed).\n"
3321 #~ msgstr ""
3322 #~ "In ra thông tin cho TÊN_NGƯỜI_DÙNG hoặc, nếu không đưa ra\n"
3323 #~ "TÊN_NGƯỜI_DÙNG, cho tiến trình hiện thời (mà khác nếu\n"
3324 #~ "cơ sở dữ liệu nhóm đã thay đổi nó).\n"
3325
3326 #~ msgid "%s: No such user"
3327 #~ msgstr "%s: Không có người dùng như vậy"
3328
3329 #~ msgid ""
3330 #~ "Print the first 10 lines of each FILE to standard output.\n"
3331 #~ "With more than one FILE, precede each with a header giving the file "
3332 #~ "name.\n"
3333 #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
3334 #~ "\n"
3335 #~ msgstr ""
3336 #~ "In 10 dòng đầu tiên của mỗi TẬP_TIN ra đầu ra tiêu chuẩn.\n"
3337 #~ "Khi có vài TẬP_TIN, đắt trước mỗi tập tin một phần đầu cho biết tên tập "
3338 #~ "tin.\n"
3339 #~ "Khi không có TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là « - », đọc đầu vào tiêu chuẩn.\n"
3340 #~ "\n"
3341
3342 #~ msgid ""
3343 #~ "  -c, --bytes=[-]N         print the first N bytes of each file;\n"
3344 #~ "                             with the leading `-', print all but the "
3345 #~ "last\n"
3346 #~ "                             N bytes of each file\n"
3347 #~ "  -n, --lines=[-]N         print the first N lines instead of the first "
3348 #~ "10;\n"
3349 #~ "                             with the leading `-', print all but the "
3350 #~ "last\n"
3351 #~ "                             N lines of each file\n"
3352 #~ msgstr ""
3353 #~ "  -c, --bytes=[-]N         in ra N byte đầu tiên của mỗi tập tin;\n"
3354 #~ "                             khi có « - » ở đầu, in ra tất cả trừ N byte\n"
3355 #~ "                             cuối cùng của mỗi tập tin\n"
3356 #~ "  -n, --lines=[-]N         in ra N dòng đầu tiên thay cho 10;\n"
3357 #~ "                             khi có « - » ở đầu, in ra tất cả trừ N dòng\n"
3358 #~ "                             cuối cùng của mỗi tập tin\n"
3359
3360 #~ msgid ""
3361 #~ "  -q, --quiet, --silent    never print headers giving file names\n"
3362 #~ "  -v, --verbose            always print headers giving file names\n"
3363 #~ msgstr ""
3364 #~ "  -q, --quiet, --silent    không in ra phần đầu cho biết tên tập tin\n"
3365 #~ "  -v, --verbose            luôn luôn in ra phần đầu cho biết tên tập tin\n"
3366
3367 #~ msgid ""
3368 #~ "\n"
3369 #~ "N may have a multiplier suffix:\n"
3370 #~ "b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024,\n"
3371 #~ "GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y.\n"
3372 #~ msgstr ""
3373 #~ "\n"
3374 #~ "N có thể đặt các hậu tố nhân sau :\n"
3375 #~ "b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024,\n"
3376 #~ "GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, và tương tự với T, P, E, Z, Y.\n"
3377
3378 #~ msgid "error reading %s"
3379 #~ msgstr "lỗi đọc %s"
3380
3381 #~ msgid "%s: file has shrunk too much"
3382 #~ msgstr "%s: tập tin đã rút ngắt quá nhiều"
3383
3384 #~ msgid "%s: number of bytes is too large"
3385 #~ msgstr "%s: số byte quá lớn"
3386
3387 #~ msgid "%s: cannot lseek back to original position"
3388 #~ msgstr "%s: không thể lseek lại vị trí gốc"
3389
3390 #~ msgid "%s: cannot seek to offset %s"
3391 #~ msgstr "%s: không thể tìm tới hiệu %s"
3392
3393 #~ msgid "cannot reposition file pointer for %s"
3394 #~ msgstr "không thể đặt lại vị trí của cái chỉ tập tin cho %s"
3395
3396 #~ msgid "%s: %s is so large that it is not representable"
3397 #~ msgstr "%s: %s quá lớn nên không thể đại diện"
3398
3399 #~ msgid "number of lines"
3400 #~ msgstr "số dòng"
3401
3402 #~ msgid "number of bytes"
3403 #~ msgstr "số byte"
3404
3405 #~ msgid "invalid number of lines"
3406 #~ msgstr "sai số dòng"
3407
3408 #~ msgid "invalid number of bytes"
3409 #~ msgstr "sai số byte"
3410
3411 #~ msgid "invalid trailing option -- %c"
3412 #~ msgstr "sai tùy chọn đi theo « -- %c »"
3413
3414 #~ msgid ""
3415 #~ "Usage: %s\n"
3416 #~ "  or:  %s OPTION\n"
3417 #~ "Print the numeric identifier (in hexadecimal) for the current host.\n"
3418 #~ "\n"
3419 #~ msgstr ""
3420 #~ "Sử dụng: %s\n"
3421 #~ "  hoặc:  %s TÙY_CHỌN\n"
3422 #~ "In ra tên dạng số (thập lục) cho máy hiện thời.\n"
3423 #~ "\n"
3424
3425 #~ msgid ""
3426 #~ "Usage: %s [NAME]\n"
3427 #~ "  or:  %s OPTION\n"
3428 #~ "Print or set the hostname of the current system.\n"
3429 #~ "\n"
3430 #~ msgstr ""
3431 #~ "Sử dụng: %s [TÊN]\n"
3432 #~ "  hoặc:  %s TÙY_CHỌN\n"
3433 #~ "In hoặc đặt tên máy cho hệ thống hiện thời.\n"
3434 #~ "\n"
3435
3436 #~ msgid "cannot set name to %s"
3437 #~ msgstr "không thể đặt tên thành %s"
3438
3439 #~ msgid "cannot set hostname; this system lacks the functionality"
3440 #~ msgstr "không thể đặt tên máy; hệ thống này thiếu chức năng"
3441
3442 #~ msgid "cannot determine hostname"
3443 #~ msgstr "không thể quyết định tên máy"
3444
3445 #~ msgid ""
3446 #~ "Print information for USERNAME, or the current user.\n"
3447 #~ "\n"
3448 #~ "  -a              ignore, for compatibility with other versions\n"
3449 #~ "  -Z, --context   print only the security context of the current user\n"
3450 #~ "  -g, --group     print only the effective group ID\n"
3451 #~ "  -G, --groups    print all group IDs\n"
3452 #~ "  -n, --name      print a name instead of a number, for -ugG\n"
3453 #~ "  -r, --real      print the real ID instead of the effective ID, with -"
3454 #~ "ugG\n"
3455 #~ "  -u, --user      print only the effective user ID\n"
3456 #~ msgstr ""
3457 #~ "In thông tin về TÊN_NGƯỜI_DÙNG, hoặc về người dùng hiện thời.\n"
3458 #~ "\n"
3459 #~ "  -a              lờ đi để tương thích với các phiên bản khác\n"
3460 #~ "  -Z, --context    chỉ in ngữ cảnh bảo mật của người dùng hiện thời\n"
3461 #~ "  -g, --group     chỉ in ID của nhóm hoạt động\n"
3462 #~ "  -G, --groups    in ID của mọi nhóm\n"
3463 #~ "  -n, --name      in ra tên thay cho số, dùng cho các tùy chọn « -ugG »\n"
3464 #~ "  -r, --real      in ra ID thực sự thay cho ID hoạt động, dùng với « -ugG "
3465 #~ "»\n"
3466 #~ "  -u, --user      chỉ in ra ID hoạt động của người dùng\n"
3467
3468 #~ msgid ""
3469 #~ "\n"
3470 #~ "Without any OPTION, print some useful set of identified information.\n"
3471 #~ msgstr ""
3472 #~ "\n"
3473 #~ "Khi không có TÙY_CHỌN, in ra một vài bộ thông tin xác định có ích.\n"
3474
3475 #~ msgid "--context (-Z) works only on an SELinux-enabled kernel"
3476 #~ msgstr "--context (-Z) chỉ hoạt động với hạt nhân hiệu lực SELinux"
3477
3478 #~ msgid "cannot print security context when user specified"
3479 #~ msgstr "không thể in ngữ cảnh bảo mật khi ghi rõ người dùng"
3480
3481 #~ msgid ""
3482 #~ "cannot display context when selinux not enabled or when displaying the "
3483 #~ "id\n"
3484 #~ "of a different user"
3485 #~ msgstr ""
3486 #~ "không thể hiển thị ngữ cảnh khi không hiệu lực SELinux, hoặc khi hiển thị "
3487 #~ "ID của người dùng khác"
3488
3489 #~ msgid "can't get process context"
3490 #~ msgstr "không thể lấy ngữ cảnh tiến trình"
3491
3492 #~ msgid "cannot print \"only\" of more than one choice"
3493 #~ msgstr "không thể in « only » (chỉ in) trong nhiều sự chọn"
3494
3495 #~ msgid "cannot print only names or real IDs in default format"
3496 #~ msgstr "không thể chỉ in tên hoặc ID thật ở dạng mặc định"
3497
3498 #~ msgid "cannot find name for user ID %lu"
3499 #~ msgstr "không tìm thấy tên cho ID %lu"
3500
3501 #~ msgid " groups="
3502 #~ msgstr " nhóm="
3503
3504 #~ msgid "warning: %s: failed to change context to %s"
3505 #~ msgstr "cảnh báo : %s lỗi thay đổi ngữ cảnh thành %s"
3506
3507 #~ msgid ""
3508 #~ "Warning: ignoring --preserve-context; this kernel is not SELinux-enabled."
3509 #~ msgstr ""
3510 #~ "Cảnh báo : lờ đi « --preserve-context » vì hạt nhân này không hiệu lực "
3511 #~ "SELinux."
3512
3513 #~ msgid ""
3514 #~ "Warning: ignoring --context (-Z); this kernel is not SELinux-enabled."
3515 #~ msgstr ""
3516 #~ "Cảnh báo : lờ đi « -context » (-Z) vì hạt nhân này không hiệu lực SELinux"
3517
3518 #~ msgid "the strip option may not be used when installing a directory"
3519 #~ msgstr "không dùng được tùy chọn strip khi cài đặt một thư mục"
3520
3521 #~ msgid "target directory not allowed when installing a directory"
3522 #~ msgstr "không cho phép dùng thư mục đích khi cài đặt một thư mục"
3523
3524 #~ msgid "cannot force target context to %s and preserve it"
3525 #~ msgstr "không thể ép buộc ngữ cảnh đích thành %s rồi bảo tồn nó"
3526
3527 #~ msgid "invalid mode %s"
3528 #~ msgstr "chế độ sai %s"
3529
3530 #~ msgid "cannot change ownership of %s"
3531 #~ msgstr "không thay đổi được quyền sở hữu của %s"
3532
3533 #~ msgid "cannot set time stamps for %s"
3534 #~ msgstr "không đặt được nhãn thời gian cho %s"
3535
3536 #~ msgid "fork system call failed"
3537 #~ msgstr "lỗi gọi hệ thống fork (tạo tiến trình con)"
3538
3539 #~ msgid "cannot run strip"
3540 #~ msgstr "không chạy được strip"
3541
3542 #~ msgid "waiting for strip"
3543 #~ msgstr "đang đợi strip"
3544
3545 #~ msgid "strip process terminated abnormally"
3546 #~ msgstr "tiến trình strip đã kết thúc bất thường"
3547
3548 #~ msgid "invalid user %s"
3549 #~ msgstr "sai người dùng %s"
3550
3551 #~ msgid "invalid group %s"
3552 #~ msgstr "nhóm không hợp lệ %s"
3553
3554 #~ msgid "creating directory %s"
3555 #~ msgstr "đang tạo thư mục %s"
3556
3557 #~ msgid ""
3558 #~ "Usage: %s [OPTION]... [-T] SOURCE DEST\n"
3559 #~ "  or:  %s [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY\n"
3560 #~ "  or:  %s [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...\n"
3561 #~ "  or:  %s [OPTION]... -d DIRECTORY...\n"
3562 #~ msgstr ""
3563 #~ "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... [-T] NGUỒN ĐÍCH\n"
3564 #~ "  hoặc:  %s [TÙY_CHỌN]... NGUỒN... THƯ_MỤC\n"
3565 #~ "  hoặc:  %s [TÙY_CHỌN]... -t THƯ_MỤC  NGUỒN...\n"
3566 #~ "  hoặc:  %s [TÙY_CHỌN]... -d THƯ_MỤC...\n"
3567
3568 #~ msgid ""
3569 #~ "In the first three forms, copy SOURCE to DEST or multiple SOURCE(s) to\n"
3570 #~ "the existing DIRECTORY, while setting permission modes and owner/group.\n"
3571 #~ "In the 4th form, create all components of the given DIRECTORY(ies).\n"
3572 #~ "\n"
3573 #~ msgstr ""
3574 #~ "Trong ba dạng đầu tiên, sao chép NGUỒN tới ĐÍCH hoặc nhiều NGUỒN tới\n"
3575 #~ "THƯ_MỤC đã có, đồng thời thiết lập chế độ quyền hạn và chủ sở hữu/nhóm.\n"
3576 #~ "Trong dạng thứ tư, tạo mọi thành phần của (các) THƯ_MỤC đưa ra.\n"
3577 #~ "\n"
3578
3579 #~ msgid ""
3580 #~ "      --backup[=CONTROL]  make a backup of each existing destination "
3581 #~ "file\n"
3582 #~ "  -b                  like --backup but does not accept an argument\n"
3583 #~ "  -c                  (ignored)\n"